מעביד יקר – שוכר עובדים? מנסח חוזה כי הפיצויים יהיו כלולים בשכרם החודשי? האם זה חוקי ואיך תימנע מתביעות עתידיות ותשלומים גבוהים בגין פיצויי פיטורים?

הכלל – לא ניתן להתנות על תשלום זכויות קוגנטיות (מהותיות) הקבועות בחוקי המגן לעבודה של מדינת ישראל, בכללן תשלום פיצויי פיטורים.

בשורה ארוכה של פסקי דין קבעו בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ כי תשלום פיצויי פיטורים לעובד מפוטר אינם תשלום חוזי ואינם תשלומי "חסד".

חריגים לכלל – תמיד יש!

ישנה אפשרות לתשלום "שכר כולל" במשמעות המותרת בחוק!

סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג , מאפשר למעביד לשלם לעובד שכר שכולל פיצויי פיטורים במספר מגבלות:

  1. יש הסכם בין הצדדים שקובע כך.
  2. ההסכם אושר על ידי שר העבודה והרווחה.
  3. אין הסכם קיבוצי שקובע אחרת.
  4. הפיצויים יבואו במקום חוק פיצויי פיטורים במקרה שכל התנאים לעיל מתקיימים.

מתי יינתן אישור משרד התמ"ת לשכר כולל פיצויי פיטורים?

  1. אם השכר עולה על 6 פעמים שכר המינימום במשק ויש לגביו הסדר פנסיוני מלא – ההסדר יינתן לגבי החלק העודף של השכר.
  2. שכר המורכב מרכיב קבוע ורכיב משתנה – האישור יינתן לגבי הרכיב המשתנה ובלבד שהרכיב הקובע הינו לפחות 4 פעמים שכר המינימום במשק ויש לו הסדר פנסיוני מלא.
  3. מיום 1.1.2010 יינתן אישור אם השכר עולה על 8 פעמים שכר המינימום במשק וניתן לגביו הסדר פנסיוני מלא, האישור יינתן לגבי החלק העודף.
  4. שכר המורכב מרכיב קבוע ורכיב משתנה – האישור יינתן לגבי הרכיב המשתנה בלבד ורק אם הרכיב הקבוע הינו לפחות 5 פעמים שכר המינימום ויש לגביו הסדר פנסיוני מלא.
  5. שכר שעתי – יוכפל ב-186 שעות חודשיות משרה מלאה.
  6. אם ההסכם הינו לתקופה קצובה מראש, האישור יינתן רק במקרים של תקופת העסקה של שנה ומעלה.

איך מגישים בקשה לאישור?

ההסכם המקורי והבקשה יוגשו למחוז משרד העבודה והרווחה במקום ביצוע העבודה.

בקשות יטופלו רק תוך 60 יום מיום חתימת הסכם ההעסקה – אחרת יש צורך באישור מיוחד ונסיבות חריגות.

אישור לא יינתן בכל מקרה בו האישור פוגע בחוקי המגן או בתקנת הציבור!