במאמר זה, תוכל לראות את הסממנים לאפליה ודרכי ההתמודדות …

פעמים רבות מגיעה לפתחו של בית הדין לעבודה שאלה הנוגעת לאפליה בין העובדים. בדרך כלל נובע עניין זה מתחושה של עובד שהוא מופלה לרעה בעבודה – מבחינת רמת שכר, שעות עבודה, דרישות, קידום, יחס אישי וכד'…

חוק שוויון הזדמנויות התשמ"ח 1988 בעבודה אוסר על אפליית עובדים על בסיס גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית, הורות ומעמד אישי. כמו כן, אסורה אפליה על רקע הורות והריון, שירות במילואים, פרופיל צבאי, השקפה פוליטית, חברות במפלגה כזו או אחרת ועוד…

מתי מתחיל האיסור?

יש לציין כי האיסור מתחיל כבר בראיונות הקבלה לעבודה בהם נאסר על המעסיק לשאול את העובד פרטים שעלולים להפלות אותו על רקע המצוין לעיל. האיסור תקף גם למודעות הדרושים, הליכי המיון והראיונות האישיים!

איסורים מפורשים:

איסור אפליה בין עובדי קבלן לעובדי המעביד המבצעים עבודה זהה – האיסור חל גם בהליכי הקבלה לעבודה ובהגשת המועמדות!

מה עושים במקרה של אפליה במקום העבודה?

אם הינך עובד/ת וחש/ה מופלה לרעה ברמת השכר, או התנאים על בסיס אחת מהעילות המוזכרות לעיל, תוכלו להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

נטל ההוכחה בתביעות, שעילתן הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הנו על כתפי המעביד, אשר נדרש להוכיח, כי לא פעל בניגוד להוראות החוק ולא הפלה את התובע – עובד שלו או מועמד לעבודה בגין אחת הנסיבות באלו מהתחומים, המנויים בחוק.

לעניין פיטורין, נדרש העובד להוכיח כי מעשיו או התנהגותו לא היוו סיבה לפיטורים ובקבלת פיצויי פיטורים מוטל עליו להוכיח, כי עמד בתנאים או הכישורים, שנקבעו לשם כך על ידי המעביד.

סמכות השיפוט הייחודית בתביעה נתונה בידי בית הדין לעבודה, אשר רשאי לפסוק לתובע פיצויים כספיים (סכום הפיצוי לא יעלה על תקרה של 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק) או לחלופין, להורות על מתן צו מניעה או צו שעה, לרבות השתת קנס או מאסר על המעביד.

הסייגים הקבועים בחוק

החוק קובע כי תיקון האפליה לא ייעשה בדרך של הרעת תנאי ההעסקה של עובד אחר, ובכך, השוואת התנאים בין העובדים. בהגשת תביעה נגד חבר בני אדם – לא יועמד אחד השותפים לדין אם עלה בידו להוכיח, שהעבירה נשוא התביעה נעברה ללא ידיעתו או שנקט באמצעים סבירים בכדי למונעה.

החוק עומד לימין המעביד בסיטואציות הבאות:

  • החוק קובע כי כאשר יצירת האבחנה מתחייבת מאפיים ומהותם של התפקיד או המשרה, לא תוכר כאפליה.
  • ההוראה, העוסקת באיסור דרישת פרופיל צבאי ושימוש בו, לא תחול לגבי קבלה לעבודה והעסקה בתפקידים במסגרת שירות הבטחון הכללי והמוסד.
  • העדפת עובד, שהוא בן משפחתו של המעביד או בן משפחתו של בעל השליטה, כאשר מדובר בתאגיד, לא תיחשב לאפליה, לרבות – בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח, אחות או בני זוגם של אלה.
  • הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אינן חלות על מקומות עבודה המעסיקים פחות מששה עובדים!!!

העובד המתלונן – מוגן!

במסגרת החוק ועל מנת להגן על העובדים החווים אפליה – החוק קובע כי עובד המגיש תביעה בגין אפליה לא יעמוד בפני פיטורים בשל כך! במסגרת ייעוץ משפטי והגשת תביעה מקצועית, תוכל לזכות בהערכה ובמעמד במקום העבודה וכמובן בפיצוי כספי הולם!

משרדנו ייצג בשנים האחרונות עשרות נשים שפטרו בהריון לפני שעבדו 6 חודשים ועל כן מוגשות התביעות בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, למשרדנו יתרון מובהק והצלחה בטיפול בתיקים מסוג זה מול רשויות משרד התמ"ת ובתי הדין.