בית הדין רומז: התיקון לחוק קבלני כוח אדם-לא יחול על קבלן שירותים 'אותנטי'

מהי משמעות התיקון לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם?

בית הדין פסק ב- 9.9.2008 כי עובד קבלן שירותים אותנטי (להבדיל מקבלן כוח אדם) לא יוכר כעובד של המזמין, שאצלו הוא הוצב במשך שנים רבות. פסק דין זה מלמד על היקף תחולתו של התיקון לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם (להלן: "חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996 (תיקון מס' 1) תש"ס-2000")

חידוד בנושא ניתן לראות בפסק דין דהן.

עובדות:

התובע מיכאל דהן עבד במשך 17 שנים כשומר, מפקח וכאחראי פרויקט באתר תחנת הכוח רוטנברג באשקלון של חברת החשמל.

במהלך השנים, התחלפו כשש חברות שמירה.

התובע הגיש תביעה להכיר בו כעובד של חברת החשמל, אצלה הוצב מטעם מעבידיו וטען כי צורת העסקה שכזו אינה לגיטימית במשך 17 שנים.

החלטה:

ביה"ד לעבודה בבאר שבע דחה את תביעתו ופסק כדלהלן:

 • קיימים שני סוגים של מיקור חוץ:
  1. אספקת שירותים – במצב זה קבלן השירותים מבצע את העבודה במפעל המזמין ואחראי לספק לו מוצר מוגמר ולא עובדים.
  2. אספקת כוח אדם – המזמין משתמש בעובדי חברת כ"א, שהקבלן מעמיד לרשותו.
 • קיימת תבנית העסקה משולשת: העובד-מר דהן, המשתמש – חברת החשמל והקבלן – חברת השמירה. הסממנים מצביעים על כך שחברות השמירה היו המעסיקות של העובד ולא הנתבעת חברת החשמל וזאת מהטעמים הבאים:
  • במשך השנים, מר דהן ראה בעצמו כעובד של חברות השמירה. כפי שהתבטא בחוזים עליהם חתם ישירות מול חברות השמירה והעובדה כי לא ניסה להתקבל במהלך השנים כעובד של חברת החשמל.
  • בין מר דהן לחברת השמירה התקיימה זיקה של ממש, שהתבטאה בקביעת תנאי שכרו ע"י נציגי החברות תוך כך שחברת החשמל לא הייתה מעורבת במו"מ ביניהם.
  • לתובע שולם שכר העולה בהרבה משכר המינימום וכן שולמו לו זכויותיו והופרשו לו לפנסיה ולפיצויים ומכאן שלא מדובר בתשלום שכר פוגעני.
  • חברות השמירה העמידו לרשות העובד ציוד כמערכות קשר, רכבי סיור ונשק ודאגו להכשרתו. בנוסף, נדרש התובע לדווח על נוכחותו לחברות השמירה והם מצידן דאגו לספק לו מחליף בעת חופשה או מחלה.
 • ביה"ד דחה את טענת התובע בעניין צורת העסקתו וקבע כי מאחר ומדובר במיקור חוץ אותנטי של שרות או מוצר, אין רלוונטיות לפרק הזמן שבמהלכו מועסק העובד אצל קבלן השירותים.

משמעות התיקון בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם

התיקון קובע כי אין להעסיק עובד של קבלן כ"א אצל מעסיק בפועל (הגורם שאליו נשלחים עובדי הקבלן לצורך מתן שירותי כוח האדם) לתקופה העולה על תשעה חודשים רצופים.

במידה ויועסק מעל לתקופה זו ייחשב כעובד של המעסיק בפועל והוותק שלו אצל המעסיק בפועל ייחשב מראשית עבודתו אצל הקבלן ואילך (אך לא בגין התקופה שלפני 1.1.08)
התיקון חל רק על מעסיק בפועל של עובדים של קבלן כ"א רשמי ורשום שהחוק חל עליו.

כלומר, התיקון אינו אמור לחול על גורם המזמין ספק שירותים לבצע עבורו שירות קבלני – באמצעות עובדי הספק.

נסיונות לא מוצלחים להוציא עובדים של קבלני כ"א מתחולת החוק

היו מספר מקרים בהם ניסו הצדדים להפוך עובדי כ"א לעובדים של "קבלן שירותים פיקטיבי".

דוגמא לפי פסק דין 1013/08 הסתדרות העובדים נ' חב' אגרקסקו:

 • ההסתדרות הגישה בקשה לצו מניעה נגד החברה.
 • חברת אגרקסקו פיטרה עובדי אחזקה שהועסקו בסניף באשדוד באמצעות חברת כ"א "פאנל" מפני שסירבו לדרישת החברה להעבירם לחברת השירותים "תלם אור" שאינה מוגדרת כקבלן כוח אדם ובכך למעשה להימנע מקליטתם כעובדים מן המניין עפ"י התיקון לחוק.
 • לטענת ההסתדרות, העובדים פוטרו בחוסר תום לב ורק בשל סירובם לעבור לחברה המוגדרת חברת שירותים- במסגרת העברה "פיקטיבית".
 • ביה"ד קיבל את טענת ההסתדרות ומנע בצו את פיטורי העובדים.