עובד – מעביד, האם מותר לכם להגיד הכל אחד לשני?

מתי אמירות מסוימות עלולות להוות לשון הרע ביחסי עבודה?

לאן תוגש התביעה? האם פגיעה בשמך הטוב מקנה לך פיצויים?

מהו מקור דיני לשון הרע, והאם יש לעובד עילת תביעה בגין לשון הרע ביחסי עבודה?

דיני לשון הרע מעוגנים בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965, החוק מגדיר "הוצאת לשון הרע" בסעיף 1 לחוק כפגיעה בשמו של האדם, במקרים בהם נאמרו דברים פוגעים, משפילים, מבזים ומעודדים שנאה וכעס, גם אם דברים אלו אינם אמת לאמיתה. כדי שאמירה תעלה לכדי לשון הרע, עליה לעמוד בשני תנאי סף שבחוק. האחד, לעמוד בתנאי ההגדרה בסעיף 1 לחוק, והשני, ביסוד ה"פרסום" בין אם בעל פה ובין בכתב בהתאם לסעיף 2 לחוק.

דיני לשון הרע רלוונטיים למגוון רחב של מערכות יחסים שבין הנפגע למפרסם לשון הרע. אחת ממערכות היחסים הרלוונטיות הינה יחסי עבודה בין צדדים, כלומר יחסי עובד מעביד.

במקום העבודה, יכולים להיווצר חיכוכים בין העובד למעביד, במסגרתם יאמרו אמירות משני הצדדים. אמירות אלה יכולות להוות "לשון הרע" במקרים מסוימים ועשויות להקנות לצדדים עילת תביעה בגין לשון הרע בבית הדין לעבודה!

הוצאת לשון הרע במקום עבודתך יכולה לבוא לידי ביטוי באמירה, כתיבה, תמונה או כל דבר המכוון אליך אישית ופוגע בשמך הטוב, ויכול להיחשב כהוצאת דיבה.

הידעת,
הוצאת לשון הרע יכולה להיחשב כעבירה פלילית במידה ונאמרה מולך ומול עוד 2 עדים!!

הפיצויים להם אתה זכאי מתביעות מסוג זה:

ניתן לתבוע פיצויים עד כ- 100,000 ש"ח עבור אדם אשר נפגע מהוצאת דיבה, בגין נזקים בלתי ממוניים – כלומר ללא הוכחת נזק ממשי.

תביעות לשון הרע ביחסי עבודה – כיצד?

אם הינך עובד שפוטר ממקום עבודתו ומעוניין להגיש  תביעה בגין לשון הרע כנגד מעבידך העילות הן:

  • במידה והמעביד משפיל אותך ומוציא דיבתך.
  • במידה ומעבידך מפרסם את דעתו עליך שלא בתום לב ו/או מפרסם עליך פרסומים פוגעים שאינם נכונים וגורמים לפגיעה בשמך הטוב.
  • במקרים הללו לא ייהנה המעביד מהגנות שעל פי הדין הכללי.

אז אסור למעביד לומר את דעתו על עובד? מתי מוגן המעביד?

לפי החוק למעביד יש זכות לומר דעתו, כל זמן שדעות אלה הן חיוניות ליחסים, וכל עוד הדברים נאמרו בתום לב מצידו של המעביד.

מתי כן תעמוד לך עילת תביעה כנגד מעבידך?

כאשר המעביד יביע דעה אשר פוגעת בך בתור עובד ואיננה קשורה ליחסי העבודה ו/או כאשר פרסם את דעתו בדרך שאינה מצביעה על תום לב. לא משנה איזה סוג עובד אתה, בכיר או זוטר, אשר כפוף למרותו של מעבידך, אינך צריך לסבול מפגיעה בשמך הטוב גם במידה ועומדת למעביד הגנה, אין למעביד שום חירות לפגוע בשמך הטוב.

הגנותיו של המעביד:

הגנות מתוקף הדין הכללי:

בתחום יחסי עובד מעביד לכל אחד מהצדדים עומדים הסעדים וההגנות במסגרת הדין הכללי.

לשון הרע במסגרת הבעת דעה:

ככלל – למעביד יש את הזכות והחירות לפנות לעובדים הכפופים לו במתן הערות וביקורת הקשורים ביחסי העבודה. לאור האמור – הרי שאם המעבידים יחששו בכל עת מפני תביעת לשון הרע מצד העובדים – ייווצר מצב בו מעבידים לא יחוו דעה על העובד בשל חשש זה!

בכדי למנוע מצב אבסורד זה קבע החוק הגנה על המעבידים מפני תביעת לשון הרע ביחסי העבודה במסגרת סעיף 15(7) לחוק איסור לשון הרע, בו נקבע כי פרסום של ממונה כלפי נפגע הוא בגדר פרסום המונח בצילה של חזקת תום הלב.

רוצה לומר – אמירות המעביד במסגרת יחסי העבודה בכל הנוגע לעבודתו של העובד וליחסי עבודה תקינים חוסים בצלה של חזקת תום הלב, אלא אם כן יוכח אחרת.

פרסום אמת:

כאשר המעביד מפרסם כלפי עובדו דברי אמת הוא עשוי להיות מוגן במסגרת סעיף 14 לחוק.

איפה ידונו תביעות מסוג זה?

ע"פ סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא עוולה אזרחית והיא תידון ככלל בבתי משפט אזרחיים רגילים ולא במסגרת בתי הדין לעבודה וזאת בהתאם לסעיף 24 (א)(1) לחוק בתי הדין לעבודה.
מכאן, כי הפורום הנכון לדיון בשאלות אלו יהיה לרוב בבתי הדין האזרחיים הרגילים.

מתי כן בית הדין לעבודה יקנה את סמכותו לדון?

מדובר במקרים בהם יסודות טענת המוניטין ולשון הרע יהיו בגרעין הקשה של דיני העבודה.

הקריטריונים לכך שבית הדין לעבודה כן יקנה סמכות לדון בשאלות אלה:

כאשר שני הצדדים יהיו עובד מעביד, ובנוסף יש צורך כי מקור העילה ברמה המהותית יהיה ממשפחת דיני העבודה.

בתי הדין לעבודה הם המוסמכים לדון בכל הנוגע ליחסי העבודה והפיטורין, בית הדין קובע כי שאלות הנוגעות לפגיעה בשמו של העובד במסגרת הפיטורין, כאשר הפרסום הוא חלק מן העילה עצמה, אזי בית הדין לעבודה הוא שידון בתביעות אלו.

כמו כן, בפסיקה נקבע בבש"א 1141/01 במידה והעילה לתביעה בלשון הרע מצויה בגרעין הקשה של תחום דיני העבודה כגון הפרת חוזה עבודה ואף הפרת חובת תום הלב, אזי סוגיות הקשורות במוניטין ובלשון הרע תתבררנה בבית הדין לעבודה.

בזמנים בהם פיטורין הופכים למרבה הצער למציאות קשה עבור עובדים בכירים וזוטרים כאחד, יש מקום לבצע סיום יחסי העבודה בדרך הראויה.

בתור עובד עליך לבחון את עילת לשון הרע במסגרת יחסי העבודה ולבחון את היסודות המרכיבים את העילה על פי כל הפרמטרים שהוזכרו עד כה, אם כי חשוב להבהיר כי כל מקרה הוא לגופו ועליו להיבדק באופן פרטני.