עכשיו את מוגנת גם אם לא נעדרת!

חקיקת המגן הנוגעת לנשים בעבודה בישראל נמצאת במגמה מתמדת של שיפור זכויות הנשים בעבודה, והשוואת תנאי עבודתן לגברים העובדים.

חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 הינו אחד החוקים המרכזיים המסדירים את זכויות הנשים בעבודה בישראל, ובין היתר מסדיר החוק את זכויות הנשים במצבים שונים בחייהן התעסוקתיים, מצבים רגישים "נשיים" – הריון, חופשת לידה, הפלה, אימוץ, וטיפולי פוריות.

בסעיף 9 ה (1) לחוק, נקבע כי עובדות העוברות טיפולי פוריות ובני זוגן מוגנים מפני פיטורים, אולם ההגנה ניתנה בחוק במקור אך ורק לעובדת או עובד שנעדרו מהעבודה לצורך טיפולי פוריות, ואשר פיטוריהם נעשו עקב ההיעדרות.

בשנים האחרונות, לאור התפתחות הפסיקה בעניין פיטורי נשים במצבי הריון, חופשת לידה וטיפולי פוריות, הגיע המחוקק למסקנה כי יש להגן על נשים העוברות טיפולי פוריות בדומה להגנה על נשים בהריון – כלומר להרחיב את ההגנה מפני הפיטורים, לא רק למצב של היעדרות עקב הטיפולים אלא פיטורים בשל הטיפולים עצמם.

הגנת החוק על העובדות ובני זוגן כאמור, ניתנת לתקופה בת 150 ימים מיום ההיעדרות, או שנתיים מיום תחילת הטיפולים …

בעניין זה, החוק מתחשב גם במעסיקים שיכולים להינזק מהעסקת עובדת בטיפולי פוריות לאורך שנים, שכן מצב זה מחייב היעדרויות תכופות, ולעיתים גורר בעיות רפואיות.

התיקון לחוק לעבודת נשים מס' 45 שנכנס לתוקף ביום 4.2.2010 מרחיב את ההגנה מפני פיטורים לעובד ועובדת העוברים טיפולי פוריות גם לעובדים אשר לא נעדרו מעבודתם לצורך טיפולי פוריות.

מצויה בטיפולי פוריות?
את מוגנת ואסור לפטר אותך – עלייך לדאוג לעמוד בתנאי החוק ולהעביר את האישורים המתאימים למעסיק!

החוק קובע מספר תנאי יסוד – אשר עובדת שתעמוד בהם תהיה מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, גם ללא קשר להיעדרותה!

מחד, מחיל התיקון חובה על העובדת למסור הודעה בכתב למעסיק על טיפולי הפוריות לא יאוחר משלושה ימים ממועד הודעת הפיטורים, ובמסירת אישור מרופא לא יאוחר מ 14 יום ממועד דך מגן החוק על העובד/ת ומונע את פיטוריהם במהלך טיפולי פוריות, גם אם לא נעדרו מעבודתם!

אחת הסיבות לפגיעה בתנאי עבודתן ופיטוריהן של הנשים העוברות טיפולי פוריות נובעת מכך שאינן מיידעות את מעסיקיהן על היותן מצויות בטיפולי פוריות ומעדיפות לשמור את הטיפולים בסוד, זאת למרות שהטיפולים מצריכים היעדרות מהעבודה.

התיקון החוק נועד להבטיח את זכאות העובדות לפרטיות, שכן מעתה אין העובדות נדרשות ליידע את המעביד מראש בדבר ההחלטה להתחיל ולקבל טיפולי הפוריות.

למעביד יש זכות לדעת מהן ההשלכות של טיפולי הפוריות מבחינת סדרי העבודה ולהיערך בהתאם!