עובדת בהריון שפוטרה תפוצה בסך 35,000 ש"ח

נקבע בפסק הדין 1576/07 אללוף דניאלה נ' המשרד לאיכות הסביבה.

עובדות:

העובדת עבדה במשרד לאיכות הסביבה וביום שבו הודיעה למעבידה על הריונה קיבלה הודעת פיטורים.

מעבידה טען להיעדר קשר סיבתי בין הפיטורים לעובדה שהינה בהריון.

עוד טען המעביד כי החלטת הפיטורים נתגבשה עוד בטרם נודע לו על ההריון ולכן לא פנה למשרד התמ"ת לקבלת היתר פיטורים.

החלטה:

ביה"ד קבע כי התובעת פוטרה שלא כדין ותוך הפרת הוראות החוק ופסק את הסעדים הבאים:

נקבע שהמשרד הפר את הוראות חוק עבודת נשים ולמרות שלא ניתן היתר לפטר את התובעת עשה כן ומאחר ומצאו כי אי חזרתה של התובעת לעבודתה לאחר סיום חופשת הלידה אינה מהווה התפטרות, על המשרד לשלם לעובדת פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים.

בנוסף, נקבעו פיצויים בגין עוגמת נפש, לאור העובדה כי לתובעת לא נערך שימוע כדין ולא ניתנה לה האפשרות להעלות טענותיה או להתגונן כנגד הטענות שהועלו כלפיה, בניגוד לדין.

בנוסף, המשרד הפר את חוזה ההעסקה של התובעת ולא קיימו בדרך מקובלת בתום לב ובהגינות.