עובד שפוטר מעבודתו לפני שהשלים שנת עבודה מלאה זכאי לזכויות הבאות:

הודעה מוקדמת

עובד במשכורת חודשית:

 • במהלך חצי השנה הראשונה לעבודה – יום אחד בשל כל חודש.
 • בתקופה שבין החודש השביעי עד להשלמת שנת עבודה – 6 ימים בתוספת יומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף.
 • החל מהשלמת שנת עבודה ראשונה נדרש חודש ימים הודעה מוקדמת.

עובד בשכר (עובד יומי\ שעתי\עפ"י תפוקה)

 • במהלך שנת העבודה הראשונה – יום אחד בשל כל חודש עבודה.
 • במהלך שנת עבודתו השנייה – 14 ימים בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה לשנה זו.
 • במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימים בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה לשנה זו.
 • לאחר שנת עבודה שלישית נדרש חודש ימים הודעה מוקדמת.

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד לאחר שהשלים שנת עבודה ראשונה.

במידה ומעביד מפטר עובד סמוך לסוף שנת העבודה הראשונה, יש לראות בפיטורים אלה כאילו נעשו על מנת להתחמק מתשלום פיצויי הפיטורים.

נטל ההוכחה במצב זה יהיה על המעסיק, אשר יידרש להוכיח כי מניעים אחרים הביאו אותו לפטר את העובד.

במידה ומעסיק נוהג בשיטת "הדלת המסתובבת" ובאופן קבוע מסיים העסקתם של עובדים קרוב לשנת עבודתם וזאת ללא סיבה הקשורה לתפקודם או לצרכי העבודה ומקבל עובדים חדשים במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים אף אם עבד בתקופה קצרה מ 11 חודשים.

הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה. כלומר, עובד שפוטר לפני השלמת שנת עבודה מלאה לא יהיה זכאי לדמי הבראה.

 • במידה ועובד פוטר ובשל אי מתן הודעה מוקדמת לא השלים תקופת עבודה בת שנה, יהיה זכאי לפיצוי בגובה דמי ההבראה שהיה מקבל אילו ניתנה לו ההודעה המוקדמת בפועל.

חופשה שנתית

 • במידה והעובד עבד לפחות 240 ימים – יהיה זכאי ל- 14 ימי חופשה ברוטו.
 • במידה והעובד עבד פחות מ- 240 ימים – יהיה זכאי לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה שתחושב לפי:

מספר ימי עבודה בפועל

14 כפול 240

 • עובד לפי שכר חודשי – חישוב דמי החופשה יהיה לפי שכר העבודה אותו היה מקבל העובד עבור תקופה זו אילו לא יצא לחופשה והיה עובד.
 • עובד לפי שכר יומי \שעה\תפוקה – חישוב החופשה השנתית יהיה לפי:
 • במידה והעובד עבד פחות מ- 75 ימים אצל המעביד, בין אם בשנת עבודה אחת ובין אם בשתי שנים רצופות ואין ביניהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה העולה על 74 ימים, ישלם בעדו המעביד תמורת חופשה 4% לפחות משכר העבודה.
 • אם העובד עבד יותר מ- 75 ימים רצופים החישוב יהיה:

שכר רבע השנה שקדם לחופשה

מס' ימי החופשה המגיעים לעובד כפול 90.

 • אם ברבע השנה שקדמה לחופשה העובד לא עבד חודשי עבודה מלאים, יש לחשב לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר ב- 13 החודשים שקדמו לחופשה.
 • יש לספור ימי עבודה בפועל, משמע היעדרויות עקב חופשת לידה או תאונת עבודה לא יספרו.