בית הדין הארצי לעבודה קבע – הפרת חוק הודעה לעובד מהווה עבירה פלילית ויש לה גם השלכות על מערכת היחסים שבין העובד למעסיק.

בעניין זה, דן ע"ע 154/10 קלרה שניידר נ' ניצנים אבטחה בע"מ.

עובדות המקרה:

גב' קלרה שניידר עבדה בחב' ניצנים אבטחה בע"מ החל מיום 01/02/2006 ועד ליום 20/11/2006 בתפקיד מאבטחת.

גב' שניידר הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה במסגרתה תבעה, בין היתר, פיצויים בגין הפרת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002 .

החלטות:

תביעתה של גב' שניידר נדחתה, ומכאן ערעורה לבית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין הארצי לעבודה פסק:

    1. חוק הודעה לעובד מטיל חובה על המעסיק למסור לעובדו, תוך 30 יום לכל המאוחר ממועד תחילת עבודתו, הודעה בכתב, בה יפורטו תנאי עבודתו של העובד.

החוק אינו מסתפק בהטלת חובה כללית ומפרט את העניינים שיש לכלול בהודעה כאמור, את צורת ההודעה, וכן חובה להודיע על שינויים בתנאי העבודה.

  1. הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו אינה עניין טכני, אלא מהווה חלק מהחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ביחסי העבודה בין תכליותיה – ליידע באופן שקוף ומלא על כל תנאי עבודתו, לייתר אי הבנות או סימני שאלה ביחס לתנאי העבודה, ולמנוע מחלוקות משפטיות לגבי תנאי העבודה המוסכמים.
  2. הפרתו של חוק הודעה מוקדמת לעובד מהווה עבירה פלילית, אך יש לה גם השלכות במערכת היחסים המשפטית שבין העובד למעסיק.
  3. מסירת הודעה בע"פ על תנאי העבודה, אין בה כדי לייתר את החובה הכלולה בחוק להודעה מפורטת בכתב, ואין בה משום טענת הגנה המצדיקה אי פסיקת פיצוי כספי בגין הפרת החוק.
  4. נוכח האמור לעיל, צודקת גב' שניידר כי הייתה זכאית לפיצוי כספי בגין עצם הפרתו של חוק הודעה לעובד.

הערעור התקבל בחלקו!