בתע"א 10644-08 פרופ' דינה פלפל נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואח' – בית הדין האזורי לעבודה קיבל ברובה את תביעתה של פרופ' דינה פלפל כנגד אוניברסיטת בן גוריון ואח', בטענה כי העסקת התובעת בשירותי בריאות כללית הייתה פיקטיבית ומעסיקתה האמיתית הייתה אוניברסיטת בן גוריון.

עובדות המקרה:

פרופ' דינה פלפל החלה לעבוד ביום 09/11/75 באוניברסיטת בן גוריון בנגב כשתפקידה היה איסוף, עיבוד וניתוח נתונים של שירותי הבריאות בנגב.

ביום 01/01/77, הסתיימה העסקתה הפורמאלית של התובעת באוניברסיטת בן גוריון והיא עברה להיות מועסקת בשירותי בריאות כללית כסטטיסטיקאית.

ביום 01/02/96, עברה התובעת לעבוד באוניברסיטת בן גוריון כמרצה בכירה במחלקה לאפידמיולוגיה עד לפרישתה בשנת 2007.

התובעת טוענת כי הייתה מועסקת ע"י אוניברסיטת בן גוריון החל משנת 1975 ועד לפרישתה בשנת 2007 ועקב כך סבורה התובעת כי היא זכאית להפרשי גמלה, פדיון דמי מחלה, מענק פרישה והסתגלות ופיצוי בגין עוגמת נפש.

הנתבעות טוענות כי העסקת התובעת אצל שרותי בריאות כללית לא הייתה פיקטיבית, אלא התובעת השתייכה לקבוצת עובדים המכונה הסגל הקליני המבצע עבודה עבור הנתבעות שתיהן.

הנתבעת טוענת כי גם לו תתקבל התביעה, אין התובעת זכאית לסעדים אותם היא תובעת. באשר להפרשי גמלה, טוענת הנתבעת כי ההסכם לפיו חישבה התובעת את הפרשי הגמלה אינו חל עליה ויתר הסכומים אותם היא תובעת, שולמו לה במלואם.

החלטות:

נקבע כי מבחינה מקצועית שימשה התובעת כחברת סגל אקדמי באוניברסיטה – התובעת ביצעה תפקידים אקדמיים מובהקים.

ככל שהנתבעת הנוספת, שירותי בריאות כללית, הפיקה תועלת מעבודת התובעת, תועלת זו הייתה חריגה מהתועלת אשר הפיקה שירותי בריאות כללית מכל מחקר אקדמי שהוא, מכל מקום לא הייתה זו תועלת ישירה המאפיינת יחסי עובד-מעביד.

בית הדין קבע כי התובעת הייתה עובדת אוניברסיטת בן גוריון החל מראשית העסקתה ועד לפרישתה בשנת 2007.

תביעתה של פרופ' דינה פלפל מתקבלת ברובה!