מעסיק בפועל עובדת בהריון דרך כוח אדם, האיסור לפיטוריה חל גם עליך וגם על חב' כוח אדם!

איסור פיטורים:

סעיף 9 (א) לחוק עבודת נשים תשי"ד 1954 קובע כי:

חל איסור על מעביד לפטר עובדת בהריון אשר טרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ולא יותרו הפיטורים כאמור אם הפיטורים הם בקשר להריון. הוראה זו חלה גם על עובדת קבועה וגם על עובדת ארעית וזמנית, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.

עובדת בהריון המועסקת ע"י קבלן כוח אדם:

לגבי עובדת המועסקת אצל מעסיק בפועל במשך שישה חודשים לפחות:

  1. למעסיק בפועל אסור לגרום לפיטורי העובדת.
  2. אם העובדת פוטרה חזקה היא שהמעסיק בפועל גרם לפיטורים.
  3. גם המעסיק בפועל וגם קבלן כוח אדם צריכים לבקש היתר לפיטורים.

במקרה שהעובדת בהריון עובדת דרך חב' כוח אדםחלה החובה על חברת כוח האדם להמשיך להעסיק את העובדת, אפילו הפסקת עבודה לזמן קצר ייחשב לפיטורי אישה בהריון, דבר שאסור ע"פ החוק.

מי שמתיר פיטורי עובדת בהריון הינו משרד התמ"ת!

כדי שמשרד התמ"ת יתיר את פיטורי העובדת, עובדי משרד התמ"ת צריכים לשמוע את גרסת המעביד וגם את גרסת העובדת, ותפקידו של משרד התמ"ת לוודא שהפיטורים אינם בעקבות ההריון, רק לאחר ששמעו את שני הצדדים יחליטו אם לאשר את הפיטורים או לדחות את בקשת אישור הפיטורים.

מה קורה במקרה של פיטורי אישה בהריון:

לפי תיקון חוק עבודת נשים משנת 2006 – מעביד שפיטר שלא כדין עובדת בהריון וללא אישור של משרד התמ"ת יהיה צפוי לשלם לעובדת פיצוי כספי שלא יפחת מ – 150% משכר העובדת שחוותה פיטורים בהריון. בנוסף בית הדין רשאי לפסוק עבור העובדת גם פיצוי על עוגמת נפש, פיצויי פיטורים מלאים עם ההפרשים והפרשות זכויות סוציאליות להם הייתה זכאית העובדת, גם בתקופה שבה אסור היה לפטרה!