רישום שעות נוספות בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר

חוק שעות עבודה ומנוחה – חובת המעסיק לנהל פנקס בדבר שעות עבודה.

עד התיקון נרשמו בתלוש שעות חודשיות והיה ניתן לקזז בין ימים כל עוד המכסה החודשית הינה עד 186 שעות חודשיות.

כעת בתיקון 24 לחוק הגנת השכר נקבע:

 • הרישום צריך להיות באופן שוטף.
 • הרישום צריך לכלול שעות עבודה בפועל מדי יום בדו"ח נוכחות.
 • הרישום צריך להתבצע באחת משתי הדרכים:
  • שעון נוכחות מכני\דיגיטלי\אלקטרוני.
  • דיווח ידני יומי שייחתם בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה.
 • המעביד מחויב למסור לעובדים תלושי שכר מפורטים.
 • בתלושי השכר יש לפרט את הנתונים הבאים:
  • מספר ימי ושעות העבודה הרגילים במקום העבודה.
  • מספר ימי העבודה שעבד העובד באותו חודש – מתאים לדו"ח הנוכחות.

אי רישום שעות העבודה מהווה עבירה פלילית ויכולה לבסס לעובד תביעה אזרחית-כספית לגמול שעות נוספות.

מעביד שלא יציג דו"ח שעות יומי ופירוט שעות עבודה בתלוש כנדרש בחוק יישא בנטל להפריך את תביעת העובד.

העובד אינו נדרש להוכיח כי עבד בפועל שעות אלו על מנת לזכות בסכום תביעתו.