בהתאם לסעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים, במידה ועובדת מתפטרת תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יש לראות את התפטרותה כפיטורים.

הדין זהה לגבי עובדת שהתקיימו לגביה אחד מאלה:

  • קיבלה ילד מאימוץ שטרם מלאו לו 13 שנים.
  • קיבלה ילד למשמורתה, כהורה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996 ובתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד התפטרה כדי לטפל בו.
  • קיבלה לביתה למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה, ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד כאמור התפטרה כדי לטפל בו ובלבד שניתן אישור מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד.

האמור לעיל מתקיים גם על עובד במידה ונתקיימו אחד מאלה:

  1. בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או טיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
  3. בת זוגו של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי העניין ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
    • עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בילדה, לא תפסיד את זכותה לפיצויי פיטורים, אף אם זמן קצר לאחר התפטרותה החלה לעבוד במקום אחר, בתנאי שהעבודה במקום החדש מאפשרת לה, באופן משמעותי, שהות ארוכה יותר עם התינוק והפחתה משמעותית של שעות העבודה לעומת מקום העבודה הקודם.
    • הודעת עובדת לפני לידתה כי אין בכוונתה לחזור לעבודה אחר הלידה לא תפגע בזכותה לפיצויי פיטורים, אם התפטרה אחרי הלידה.