סיימת את עבודתך? יחסי העבודה הסתיימו… בדרך כלל תיקרא אל משרדי המעביד לקבל לידיך את גמר החשבון וכלל התשלומים המגיעים לך. ומה קורה אם המעביד מתנה את התשלומים האלו בחתימה על כתב ויתור? מה עושים?

השקפת העולם של בתי הדין לעבודה הינה כי זכויות העובדים שנקבעו בחוקי המגן של מדינת ישראל, הזכויות הסוציאליות – הן קוגנטיות, כלומר אי אפשר להתנות עליהן! כלומר – אם במסגרת חוזה העבודה טרם תחילת העבודה מוחתם העובד על חוזה במסגרתו נקבעים לו תנאים סוציאליים הפחותים מהחוק או נשללות ממנו זכויות הקבועות בחוק – לחוזה כזה אין תוקף משפטי מחייב!

לעומת זאת, בית הדין מעניק משמעות לחתימה על טופס ויתור שנעשה בין הצדדים עם סיום יחסי העבודה במסגרת הסדר כולל וזאת אם נתקיימו מספר תנאים מקדימים:

  • לעובד הוסבר כי מדובר בויתור על כל תביעה עתידית בגין יחסי העבודה.
  • המעביד גילה לעובד את כל המידע ואיפשר לו להיוועץ בעורך דין או בכל אדם אחר טרם החתימה.
  • העובד ידע בדיוק על מה הוא מוותר ועל אילו סכומים.

מתי יקבע בית הדין כי כתב הויתור אינו תקף?

ההלכה לעניין זה נקבעה בדב"ע 2-10/98 אלדד קנטי נ' דיגיטל אויפמנט בע"מ, ולהלן התנאים:

  1. אם נוסחו אינו ברור והכתוב בו אינו חד משמעי.
  2. אם אל כתב הויתור לא צורף חשבון מפורט של הזכויות והסכומים.
  3. פגם בחתימה של אחד הצדדים.
  4. לא הוסבר תוכן כתב הויתור לעובד או לא ניתנה לו הזדמנות לבחון אותו טרם החתימה.
  5. אם מצד המעביד תשלומים שהיו צריכים להיעשות ומופיעים כתנאי לכתב הויתור לא בוצעו – אזי כל "ההסכם" כולל הויתור אינו תקף.
  6. אם אחרי חתימה על כתב הויתור נתגלו עובדות ופרטים שלא הובאו בפני העובד טרם חתימתו על כתב הויתור.