ביה"ד הארצי לעבודה בי-ם ביטל את פיטורי מנהיג התארגנות העובדים בחברת "הוט", עס"ק 24/10 הוט טלקום נ' הסתדרות העובדים הלאומית.

עובדות:

מר מנדל מועסק בחברת הוט. לקראת סוף 2009,  החל לארגן את עובדי החברה לצורך התקשרות עם ההסתדרות הלאומית.

דעותיהם של הצדדים נחלקו באשר לטעמים שעמדו ביסוד פיטוריו של מר מנדל.

לטענת החברה, מר מנדל פוטר בשל תפקודו המקצועי והניהולי הלקוי וכי אין קשר בין פיטוריו לבין פעילותו לארגון עובדי החברה.

המשיבים טוענים לעומתה כי מר מנדל פוטר בשל היותו "הרוח החיה" בניסיון ההתארגנות של עובדי הוט וכי אין ממש בטענות בדבר כשלים בעבודתו.

פסק דינו של ביה"ד האזורי:

ביה"ד קיבל את טענת המשיבים והוציא מלפניו צו המונע את פיטוריו של מר מנדל.

נקבע כי במקום בו נטען לפיטורים תוך פגיעה בזכות ההתארגנות, נטל ההוכחה כי הפיטורים נעשו משיקולים ענייניים רובץ על כתפי המעסיק ודי בחשד שנימוקי הפיטורים אינם עניינים על מנת להעביר את נטל ההוכחה אל כתפיו. סמיכות הזמנים הקרובה בין מועד הכוונה הראשונה לפטר את מר מנדל (2.12.09) לבין אסיפת העובדים הראשונה במסגרת ניסיון ההתארגנות (5.12.09) מטילה נטל הוכחה משמעותי על החברה להראות כי אין קשר בין השניים.

נקבע כי החברה לא עמדה בנטל ההוכחה ואף לא בחנה דרכים חלופיות לטיפול בכשלים שהתגלו לטענתה בעבודתו של מר מנדל.

הצדדים ערערו על פסק זה:

לטענת הוט, ההחלטה על פיטוריו של מר מנדל התקבלה כדין ומשיקולים עניינים ועמדה בנטל ההוכחה כי אין קשר בין הפיטורים למעורבותו בהתארגנות העובדים.

עוד טענו כי החלטת ביה"ד האזורי מעניקה חסינות מפני פיטורים לעובד המעורב בהתארגנות עובדים ראשונית גם אם נמצאו כשלים בתפקודו. פיטוריו של מר מנדל אינם משפיעים על התארגנות העובדים שנמשכת כבר חודשים רבים ומעורבים בה פעילים נוספים.

פסק דינו של ביה"ד הארצי:

אחד מהכלים המרכזיים בהם נוקטים המעסיקים להכשלת התארגנות עובדים בשלביה הראשונים הוא פיטורי פעיל או פעילים מרכזיים בהליך ההתארגנות. פעולה המרתיעה עובדים אחרים מהצטרפות לארגון העובדים, מתמיכה או ממעורבות פעילה בו.

ביה"ד קבע כי חברת הוט לא הרימה את נטל ההוכחה כי פיטוריו של מר מנדל נעשו משיקולים עניינים וללא קשר לפעילותו לארגון עובדי הוט.

נקבע כי העובד הינו "הרוח החיה" בניסיון ההתארגנות של עובדי הוט. מי שיזם את ראשית ההתארגנות ופעל לאורך הדרך למען הקמתו. נוכח מעמדה של זכות ההתארגנות ואיסורי פיטורי עובד על רקע התארגנות ובהתאם לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957, בנסיבות של טענה לפיטורים על רקע התארגנות, נטל השכנוע המוטל על כתפי המעביד, הוא נטל שכנוע מוגבר – נטל אשר חברת "הוט" לא עמדה בו.