אכיפת יחסי עבודה- מתי ואיך?

 

ראשית נדגיש כי מתן סעד של אכיפת יחסי עבודה על ידי בית הדין נמצא בשיקול דעת בית הדין.

משהגיע בית הדין למסקנה שפיטוריו של עובד נעשו שלא כדין וכי בשל כך הופרה ההתקשרות החוזית, יידרש לבחינתו של הסעד הראוי להינתן, תוך שהוא נותן דעתו להלכות בדבר אכיפתם של יחסי העבודה בהם מדובר, בשים לב, בין היתר, להוראותיהם של סעיפים 3(2) ו- 3(4) לחוק החוזים תשל"א 1970.

ישנן הוראות שונות לגבי אכיפת יחסי עבודה:

הוראה מיוחדת המצויה בחוק שכר המינימום, בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועל פיה רשאי בית הדין בנסיבות מסוימות, ליתן צו מניעה או צו עשה בגין הפרת הוראות החוק, דהיינו למנוע פיטורים או לצוות על החזרה לעבודה. הוראה דומה מצויה בחוק הגנה על עובדים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק עבודת נשים וחוק הסכמים קיבוציים.

בית הדין ייתן דעתו לסעד הראוי להינתן הנדרש בשים לב לנסיבות המייחדות את המקרה הספציפי, תוך שתעשה מלאכת האיזון והמידתיות. בין היתר, אך לא רק, יידרש בית הדין לבחינת מהותו של הפגם שנפל ערב הפיטורים וחומרתו, סוג המשרה שבה מדובר, אופיו של המעביד, השפעתו של הסעד שיינתן, אכיפה או פיצוי, ההקשר התעשייתי והתעסוקתי, תוך מתן משקל להיבטים החוקיים והחוקתיים.

הזכות לעובד היא הזכות העומדת בנפרד מהזכות להשתכר בכבוד, מכאן – משבוטלו פיטורים, חובה להחזיר את העובד לעבודתו ואין להסתפק בתשלום שכרו. מסלול האכיפה לא הפך לדרך המלך בסעדים במקרה של פיטורים שלא כדין.

בית הדין בבואו לשקול את הסעד הראוי יביא בחשבון את נסיבות הפיטורים, אם האכיפה צודקת בנסיבות העניין ואת השפעתה על יחסי העבודה. הסעד של החזרת עובד למקום עבודתו יינתן אך במקרים שבהם יש הצדקה לכך. החזרתו של עובד לעבודה אינה העונש המוטל על המעסיק, אלא סעד הניתן לעובד במקרים הראויים.

גם במקום שבו מוסמך בית הדין ליתן סעד של אכיפה, תרופה זו הינה מן התרופות שבשיקול דעתו של בית הדין, וממהותה משקל, בין היתר, הזמן שחלף בין הפיטורים לבין הפניה לבית הדין. מכאן ששיהוי ניכר בהגשת התביעה עשוי להוות עילה למחיקה על הסף של תביעה לאכיפת ההסכם.

הצטברות פגמים בהליך הפיטורים ישקול לעניין פסילת הפיטורים ואכיפת יחסי העבודה רק מקום שמצויים בו בפני בית הדין כל הנתונים על מנת לקבוע כי אין למערער סיכוי, ולו הקלוש ביותר, לקבל סעד של ביטול פיטורים – מן הדין למחוק תביעה על הסף. לא כל פגם בהליך פיטורים מצדיק ביטולם.

סעד של אכיפה מותנה באפשרות לקיימו ובכך שהאכיפה תהא צודקת בנסיבות העניין. מקום שהדבר אינו צודק, או אינו אפשרי, מחמת הזמן שחלף מהפיטורים שלא כדין ועד למתן פסק הדין, יהיה העובד שפוטר זכאי לפיצויים בלבד.

מקום שמדובר בו בעובד המועסק בחוזה עבודה לתקופה קצובה שחוזהו לא חודש, והתביעה לביטול הפסקת עבודתו הוגשה לאחר שנותקו יחסי עובד מעביד, לא יינתן צו אכיפה בהליך זמני.

אולם, מקום בו נמצאו פגמים רבים בהליך הפיטורים, והמדינה התחייבה להחזיר את העובד לעבודה אם יתברר שההליך היה בלתי תקין – יבוטלו הפיטורים. זכות ההתפטרות מן העבודה, הינה זכותו של עובד לפרוק מעצמו עולו של הקשר חוזי שאיתו כרת עם המעביד והיא מחירויות היסוד של הפרט ואין לשוללה או להגבילה כל עוד לא נקבע אחרת בדבר החקיקה.

מכאן, שאף אם מוגבל העובד בהתפטרותו מכוח חוזה אישי או קיבוצי אין בכך כדי להטיל עליו חובת עבודה אחרת או התפטרות.