מתי יקבע בית הדין לעובד פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה?

חוזה עבודה ככל חוזה אחר כפוף לדיני החוזים ובתנאי שאין הוראות אחרות לעניין חוזה העבודה והפרתו בחוק אחר המסדיר את יחסי העבודה.

משקבע בית הדין לעבודה כי הופר חוזה העבודה ע"י המעביד, נדרש בית הדין להכריע בהתאם לנסיבות המקרה באילו מן הסעדים על פי החוק, לזכות את העובד סעד של אכיפת חוזה עבודה – דהיינו החזרת העובד לעבודה או סעד של פיצוי כספי בגין הפרות החוזה.

על בית הדין בבואו לשקול את הסעד הראוי, יהיה להביא את החלופה הרביעית של סעיף 3 לחוק החוזים (תרופות) דהיינו, אם האכיפה צודקת בנסיבות העניין וכן את השפעת האכיפה על יחסי העבודה במקום העבודה.

במקרים רבים, סעד אכיפת חוזה העבודה אינו מעשי, אם לאור משך הזמן שחלף מאז שהופסקה עבודתו של העובד אצל המעביד, אם לאור טיב מערכת היחסים בין העובד והמעביד ואם לאור הנסיבות שהביאו לכדי הפרת החוזה או העוולות שנגרמו לעובד. במקרים אלו בית הדין עושה שימוש בסעיף 3 לחוק החוזים בדרכו לשלול את החלופה של סעד אכיפת החוזה.

סעיף 7 דן בזכות לאכיפת חוזה וקובע כי הנפגע זכאי לאכיפת חוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה:

  1. החוזה אינו בר ביצוע.
  2. אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי.
  3. ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל.
  4. אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין.

משקבע בית הדין כי המעביד הפר את חוזה העבודה ונשללה החלופה של סעד אכיפת החוזה, נותרה החלופה של סעד בצורת פיצוי כספי בגין הפרת החוזה.

שיקולים לקביעת פיצוי בגין הפרת חוזה:

שיקולים שיש להביאם בחשבון, לצורך קביעת הפיצוי בגין הפרת חוזה, שעה שהפיטורים נעשו שלא כדין, הם:

האם פנה העובד לנציגות העובדים על מנת שתייצגו והאם הייתה למעביד סיבה טובה לפטר את העובד, כך שלו היה הולך בדרך לפי ההסכם הקיבוצי, קרוב לוודאי שהתוצאה הייתה פיטורים כדין.

הבסיס לתשלום פיצויים בגין הפרת החוזה הינה יתרת השכר עד לסוף תקופת החוזה, ועל הטוען אחרת לשכנע את בית הדין כי העובד לא עשה דבר להפחתת הנזק.

איך נעשה חישוב הפיצוי להפרת חוזה:

את חישוב הפיצויים בגין הפרת חוזה יש לערוך לפי משכורת הברוטו ולא הנטו וזאת מאחר והסכומים שיגיעו לעובד כפופים לתשלום מס.

בפסק דין אוסקר נ' פוקס ויזל בע"מ – התובעת אשר הייתה מיוצגת ע"י משרדנו וזכתה בתביעה, קיבלה פיצוי נוסף מעבר לפיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה – פיצוי בגין קיום חוזה עבודה שלא בתום לב.