תיקון 25 לחוק פיצויי פיטורים – היו לך הפסקות של פחות משישה חודשים בעבודה? תקופת עבודתך תיחשב רצופה לצורך קבלת פיצויי פיטורים!

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג מבטיח את זכותו של העובד לקבל פיצוי במעמד פיטוריו ובגינם – וזאת במטרה להקל על העובד את תקופת המעבר עד למציאת עבודה חדשה.

החוק קובע כי זכותו של העובד לפיצויי פיטורים מתגבשת רק לאחר וותק של שנה לפחות במקום העבודה ברציפות.

אך מה קורה כאשר יש נתק ברציפות בעבודה: (עובד שעבד חמישה חודשים לדוגמה ואח"כ משך חודשיים לא עבד ושב לעבודה לעוד 9 חודשים…)
עד היום – נתק של 3 חודשים ומעלה היה מנתק את הרציפות בין תקופות עבודתו של העובד ובהתאם היו נגזרות זכויותיו.

תיקון מס 25 – תש"ע לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963, מאריך את משך הזמן של הפסקה ביחסי עובד ומעביד לכדי 6 חודשים במקום שלושה חודשים, וקובע שיש לראות רציפות בעבודת העובד, בן אם היא הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או בין אם היא הפסקה קבועה תוך ניתוק יחסי עובד מעביד, שאינה עולה על 6 חודשים.

כלומר – החוק מיטיב עם העובד וקובע כי עובדים אשר עבדו לסירוגין באותו מקום העבודה וההפסקות בעבודתם של עלו על 6 חודשים – עדיין יחשבו כעובדים ברצף – וזכויותיהם יישמרו בהתאם לרצף העבודה מיומה הראשון, הדבר משליך בעיקר על תשלום פיצויי פיטורים המחושבים לפי שנות עבודה.

התיקון לחוק מבוסס על מסגרת נורמטיבית חדשה והלך רוח כללי לשיפור מעמד העובדים בישראל. בתוך כך נועד התיקון להגן על העובד אשר במקרים מסוימים מפסיקים את עבודתו לתקופות בכדי לשלול את רציפות עבודתו ובכדי שלא יקבל את הזכויות המגיעות לו ועל כן התיקון הכרחי וראוי.