בהתאם לס' 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, במידה ועובד התפטר בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה או בשל סיבות אחרות בגינן לא ניתן לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים.

 • נסיבות אחרות ביחסי העבודה בגינן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו יכולות להיות שינויים במקום העבודה, בסדרי העבודה, בתנאי העבודה, פגיעה אישית בעובד על רקע דעותיו או מוצאו, וכיוצאים באלה. עניינים מהותיים המהווים צידוק לעובד לקום ולעזוב את מקום עבודתו, ביוזמתו, תוך קבלת פיצויי פיטורים.
 • כמו-כן, נדרש שנסיבות אלו יהיו נסיבות בנוגע לתנאי העבודה ולא נסיבות "אישיות".
 • במידה וסיבת ההתפטרות ניתנת לשינוי ע"י המעביד, על העובד להודיע למעביד על כוונתו להתפטר בגין סיבה זו ולאפשר לו לשנותה.
 • דוגמאות:

  • התפטרות בנסיבות של פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום המשכורת
  • אי תשלום תנאים סוציאליים
  • הפחתת שכר

עובד עונתי – ס' 11(ב) לחוק פיצויי פיטורים

עובד שעבד 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה והתפטר לאור העובדה שלא הובטחה לו עבודה עונתית רצופה באותו מקום עבודה – רואים אותו כאילו פוטר.

עובד שהתפטר סמוך לפני שהתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן ובשל אותו תנאי רואים את ההתפטרות כפיטורים – ס' 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים.

 • התגייס לשירות סדיר.
 • התנדב לשרת שירות לאומי ושירת 6 חודשים לפחות.
 • החל לשרת בשירות אזרחי ושירת 6 חודשים לפחות.
 • התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית ועקב כך נדחה שירותו הסדיר ובלבד ששירת בהתנדבות 6 חודשים לפחות.

עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים. הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום. – ס' 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים.

התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה תחשב כפיטורים. אולם מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים או במקומם כל סכום המשתלם לעובד מקופת הגמל עקב תשלומי המעביד לקופה ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם אף אם לא התקיימו התנאים בסעיפים 14 ו- 20 לחוק. – ס' 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים.

 • עובד שזכאי לפנסיה והתמלאו תנאי ס' 14 לחוק פיצויי הפיטורים אינו זכאי לפיצויי פיטורים מאחר והכספים שהצטברו יהיה "על חשבון" פיצויי פיטורים.
 • עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה זכאי לפיצויי פיטורים, תהא סיבת ההתפטרות אשר תהא.