המעסיק שלא משלם לכם בזמן משכורת או תנאים סוציאליים, מוריד לכם מהשכר את חלק העובד לקרן הפנסיה ולא מעביר אותו לקרן, כאן תוכלו לקרוא על כל הזכויות שאתם צריכים לקבל – עו"ד שרון טייץ

חוקים רבים במדינת ישראל עוסקים בהסדרת זכויות העובד והתשלומים המגיעים לעובד בגין עבודתו.

ישנה חשיבות גדולה למועד תשלום המשכורת והזכויות ולכן מעסיק שלא משלם בזמן את המשכורת צפוי לתשלומי ריבית גבוהים ואף להטלת קנסות שכן מעסיק שלא משלם במועד את השכר גורר בעיות עבור העובד וההתחייבויות של העובד למשל לתשלום שכירות, משכנתא, ועד בית ותשלומים הוצאות החיים- ועל כן מדובר במעשה חמור ביותר.

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

 

אז מה עושים אם מעסיק שלא משלם בזמן את השכר שלכם מסרב לשלם לכם? או שאינו משלם זכויות אחרות?

חוק הגנת השכר קובע את מועדי תשלום השכר לעובד לפי סוג העבודה והמשרה בה העובד ומעסיק שלא משלם בזמן- צפוי לעונש ולקנס.

אלו הכללים לתשלום שכר :

מועד לתשלום שכר חדשי (תיקון מס' 16) תשמ"ה-1985

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם; בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש.

מועד לתשלום שכר שאינו שכר חדשי (תיקון מס' 16)  תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 28) תשע"ד-2014

שכר עבודה המשתלם על בסיס של שעה, יום, שבוע או לפי כמות התוצרת, ישולם, אם לא נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, בתום מחצית החודש בו הועסק העובד; אולם לגבי עובד ששכר-עבודתו משתלם על בסיס כאמור, אך הועסק במשך כל החודש האמור, יחול סעיף 9 אם תוך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.

מועד לתשלום שכר קיבולת (תיקון מס' 16)  תשמ"ה-1985

שכר עבודה המשתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, שביצועה נמשך יותר מארבעה-עשר יום, ישולם ביום גמר ביצוע העבודה אם שולמו תוך ביצוע העבודה מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה. לא שולמו מקדמות כאמור, יראו את השכר כמשתלם לפי כמות התוצרת.

מעסיק שלא משלם - מה עושים

מעסיק שלא משלם – מה עושים

מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות מועסק (תיקון מס' 28) תשע"ד-2014

חדל עובד להיות מועסק על ידי מעסיקו, ישולם שכרו במועד שבו היה משתלם לפי הסעיפים 9, 10 או 11, אילו המשיך לעבוד.

דבר ראשון העובד צריך לדעת באיזו משרה הוא עובד ואיך משולם שכרו- האם לפי חודש? לפי שעה? וכיוצ"ב..

לאחר מכן העובד יוכל לבדוק האם מדובר במעסיק שלא משלם בזמן את שכרו או שמדובר בתשלום תקין.

יש להבחין בין תשלום שכר לבין תשלום זכויות סוציאליות אחרות שלא כולן מוגדרות בתאריך מסוים לתשלום – לדוגמה דמי הבראה (נעסוק בכך בהמשך)

בכל מקרה, מעסיק שלא משלם בזמן את תשלומי השכר, או לא מעסיק שלא משלם ומעביר את התשלומים לקרן הפנסיה או לטובת העובד- ניתן לפעול כנגדו בתביעה בבית הדין לעבודה וגם במקביל במשרד העבודה באגף להסדרה.

אז אם כך מעסיק שלא משלם וצפוי לתשלום ריבית- איך תחושב הריבית על התשלומים?

חוק הגנת השכר קובע מהי ריבית הלנת שכר ועל אילו רכיבים חלה ריבית זו וכך נקבע:

פיצוי הלנת שכר  (תיקון מס' 16) תשמ"ה-1985

  1. (א)  לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן – פיצוי הלנת שכר):

(1)   בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – החלק העשירי מהשכר המולן;

(2)   הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

(ב)  פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר, פרט לענין סעיף זה, חלק משכר העבודה.

התיישנות (תיקון מס' 3) תשכ"ד-1964 (תיקון מס' 7)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 16)  תשמ"ה-1985 (תיקון מס' 18) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 19) תשנ"ה-1994

17א.   (א)  הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה  תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי) תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 ימים מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים.

אילו כללים המעסיק צריך לעבור כדי לשלם שכר?

אילו כללים המעסיק צריך לעבור כדי לשלם שכר?

***מעסיק שלא משלם את שכרך לפי האמור בחוק זה- עובר על החוק!

עם זאת כדאי לזכור- מעסיק שלא משלם אינו מחויב אוטומטית בתשלום ריבית והצמדה

האם פניה ישירה למעסיק שלא משלם יכולה לעזור?

כן, לעיתים היא בהחלט עוזרת ומכתב מעורך דין יכול לפתור את הבעיה אולם לא תמיד, הדבר תלוי בשיתוף הפעולה של המעסיק שלא משלם את זכויותיך.

פניה ישירה למעסיק שלא משלם לא בהכרח תגרום למעסיק לשלם לך את הכספים המגיעים לך בתוספת ריבית הלנת שכר- ממש לא!

רוב המעסיקים חושבים שגם אם לא שילמו במועד את התשלומים- הם יכולים לשלם רק את הקרן, אולם זוהי הטעות של מעסיק שלא משלם בזמן- החוק קובע כי הוא מחויב בתשלום פיצוי גבוה.

אז מה אפשר לעשות כנגד מעסיק שלא משלם?

  1. הגשת תביעה לבית הדין לעבודה באמצעות עורך דין מטעמך שידרוש את כל התשלומים המגיעים לך בתוספת ריבית הלנת שכר או הלנת פיצויי פיטורים (תלוי מה המעסיק שלא משלם עשה).
  2. פניה בתלונה לאגף לאכיפה במשרד העבודה- אתה לא תקבל מכך כספים, אולם על המעסיק שלא משלם יוטלו קנסות וזה ירתיע אותו מלנהוג כך בעתיד.

    מה עושים כנגד מעסיק שלא משלם?

    מה עושים כנגד מעסיק שלא משלם?

מעסיק שלא משלם קרן פנסיה מה עושים כנגדו?

כאן התשובה מתחלקת לשניים :

האם מדובר במעסיק שלא משלם את החלק של המעסיק לקרן פנסיה או שמדובר במעסיק שגם את החלק שיורד לך מהמשכורת הוא מעסיק שלא משלם ולא מעביר חלק זה לקרן.

החוק קובע כי הפחתת חלק העובד משכרו ואי העברתו אל הקופה מהווה עבירה פלילי- זוהי בפירוש גניבה מהעובד!

לעומת זאת מעסיק שלא משלם רק את חלק המעסיק אינו חשוף לאישום פלילי אלא לתביעה בבית הדין לעבודה בהליך אזרחי.

הידעת?

בתלוש השכר יש ריבוע קטן ובו מופיעים הניכויים- יש בחלק זה "חלק עובד לתגמולים"- זהו בעצם החלק שהעובד מפריש משכרו לחלק הפנסיה.

החלק של העובד והחלק של המעסיק שניהם יחד מהווים את קרן הפנסיה שלך והביטחון הכלכלי שלך לעתיד, לכן מעסיק שלא משלם את החלק שלו לקרן או מעסיק שלא משלם את החלק שלך (שהוא הפחית משכרך) לקרן- פוגע בביטחון הכלכלי שלך לגיל הפנסיה וזה חמור ביותר.

במקרה בו קיבלת התראות מקרן הפנסיה שלך על מעסיק שלא משלם עליך לפנות מיד לעורך דין, שכן לקרן זמן מוגבל להמשך פעילות כל עוד אין הפקדות שוטפות- ואח"כ הקרן נסגרת וזכויותיך ייפגעו באופן בלתי הפיך וחבל!

בכל מקרה ההמלצה שלנו לגבי מעסיק שלא משלם היא- מיד כשאתה מגלה שמעסיק שלא משלם את זכויותיך עליך לפנות אליו בכתב, בהודעה כתובה, במייל במכתב, שיהיה מתועד שפנית ודרשת את התשלום.

ככל שהמעסיק שלא משלם ישנה את דרכיו ויעביר את התשלומים- מה טוב, הצלחת!

ככל שעובר הזמן והתשלומים אינם מתקבלים והמעסיק שלא משלם את זכויותיך מסרב לשלם אותן- עליך לפנות לקבלת ייעוץ וטיפול משפטי במקרה זה.