הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים. ההסכם הוא הליך אשר מסדיר את היחסים בין המעבידים והעובדים. ההסכם בא להטיב ולהגן על זכויותיו של העובד ודואג שלא יקופחו.

ההסכם עוסק בכל הנושאים המסדירים את היחסים בין עובד למעביד כגון: קבלת אדם לעבודה, סיום עבודתו, תנאי העבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם.

ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים:

  • הסכם קיבוצי מיוחד – חל על מעביד מסוים או מפעל מסוים ונחתם בין המעביד או ארגון המעבידים לבין הארגון היציג של העובדים שעליהם יחולו הוראות ההסכם.
  • הסכם קיבוצי כללי – חל על כל שטח המדינה או חלק ממנה או על כל ענפי העבודה, בין ארגון העובדים היציג ובין ארגון המעבידים שבענף העבודה או בשטח הנדון.

איך נערך ההסכם הקיבוצי?

ישנו מו"מ בין ארגון עובדים יציג לבין מעביד או ארגון מעבידים, הקרוי משא ומתן קיבוצי ולאחר שהגיעו הצדדים להסכמה על כל סעיפי ההסכם,נחתם ההסכם בידי הצדדים ונרשם כחוק. ההסכם שנחתם הופך להיות בעל תוקף אשר מחייב את המעבידים החתומים עליו ואת כל העובדים של אותם המעבידים, גם במידה והם אינם חברים בארגון העובדים.

מה צריך כדי שארגון עובדים יהיה צד להסכם קיבוצי?

בכדי שארגון עובדים יהיה צד להסכם קיבוצי על הארגון להחזיק במעמד של ארגון יציג במקום עבודה.

האם ניתן להחיל את ההסכם גם על עובדים אשר אינם כלולים בהסכם?

באמצעות צו הרחבה, רשאי שר התמ"ת להרחיב את ההסכם הקיבוצי ולהחילו על קבוצות עובדים אשר אינן כלולות בהסכם, ההסכם מתפרסם ברשומות ומפורטות בו ההוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו. ישנם מקרים בהם צווי הרחבה כוללים את כל העובדים בישראל, למשל: תוספת יוקר, דמי הבראה, שעות עבודה שבועיות, דמי נסיעה לעבודה, חופשות חג וימי אבל.

שינוי מעבידים, חלוקה או מיזוג:

לפי חוק הסכמים קיבוציים, אם עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, יראו גם את המעביד החדש כמעביד שעליו חל הסכם קיבוצי. כאשר נחתם במקביל הסכם עבודה והסכם קיבוצי, יכול ויחול על העובד ההסכם קיבוצי או מס' הסכמים קיבוציים.

מטרתם של ההסכמים הקיבוציים היא להטיב עם העובד ועל כן הוראות הסכם קיבוצי גוברות על הוראות הסכם עבודה, אלא במקרה וההוראה בהסכם העבודה מטיבה יותר עם העובד. כאשר ישנם מס' הסכמים קיבוציים, תחול ההוראה שהכי מטיבה עם העובד.

כדאי מאוד לבדוק האם חל במקום עבודתך הסכם קיבוצי כל שהוא!