בתלוש השכר, ניתן לראות מהו מבנה השכר החודשי, כמה מיסים אנו משלמים, כמה המעסיק ואנו מפרישים לקרנות הפנסיה, וכו'. פרטי תלוש השכר לא תמיד מובנים לעובד, לכן נפרט את מרכיביו.

תשלום השכר לעובדים שכירים במשק מעוגן בחוק הגנת השכר משנת 1958.

החוק קובע גם את דרך התשלום לעובד, המועד האחרון לתשלום, הלנתו, מתן קצבאות, ניכויים וכדומה. בפברואר 2009 תוקן החוק והסדיר מחדש את מבנה תלוש השכר לעובדים.

מרכיבי תלוש השכר

נתונים אישיים:

הנתונים האישיים כוללים:

 • מספר זהות.
 • מצב משפחתי – חשוב לעדכן על שינוי סטאטוס לצורך חישוב מס הכנסה ונקודות זיכוי.
 • גיל הילדים אם יש.
 • אם העובד נשוי – האם בן זוגו עובד או לא.
 • שם קופת חולים.
 • ארגון עובדים.

נתוני העסקה:

הסכם העסקה של העובד קובע גם את שכרו בהתאם לוותק, לדרגה, היקף משרה ועוד.

בקטגוריה זו, כלולים הנתונים הבאים:

 • התחלת עבודה.
 • אחוז המשרה.
 • מעמד.
 • דרוג ודרגה.
 • קוד מס וסיווג העובד לצורך תשלום ביטוח לאומי ומס הכנסה.

פירוט התשלומים:

פירוט התשלומים בכל עמודה כולל את הרכיבים העיקריים הבאים: משכורת, ותק, דירוג, שעות נוספות, טלפון, נסיעות.

בקצה השמאלי התחתון של המשבצת, מוצג סה"כ התשלומים.

זקיפות שכר:

בחלק זה, מוצג השווי לצורך מס של הטבות שניתנו לעובד בשווי כספי כגון: ארוחות, רכב צמוד, טלפון סלולארי, הפרשות המעביד לקופת גמל וביטוח לאומי.

תעריפים:

בחלק זה, מוצגים תעריפים אחדים כגון, תעריף יום, תעריף שעה ותעריף נסיעות. לכל תעריף מודפסים תיאור התעריף וערכו.

ניכויי חובה – מיסים:

הניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות והפרשות לקרן הפנסיה כפי שנקבעו בחוק.

ניכויים והפרשות לקופות גמל:

בחודש ינואר 2008, פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הידוע בכינויו "חוק פנסיה חובה". הצו מגדיר את חבות המעביד להפריש את חלקו לטובת קרן פנסיה או קופת גמל לפי בחירת העובד כך שעם פרישתו לגמלאות בגיל 67 יקבל קצבה למחייתו.

לפי העדכון האחרון, מתחילת 2013 על מעסיק להפריש 5% משכר העובד ו – 5% נוספים מהמעסיק לפיצויים.

בתלוש בטבלת הניכויים וההפרשות, מופיעים כל הנתונים המזהים את קו הפנסיה וסכומי הניכוי כמתחייב בחוק:

 • שם הקופה.
 • מספר החשבון בקופת הגמל או הפנסיה.
 • סכום בסיס – גובה השכר של העובד שעל פיו מחשבים את סכום ההפקדה לפי האחוזים שנקבעו בחוק.
 • הפרשת המעסיק – הסכום הכספי שהעביר מעביד לקופת הפנסיה לפי האחוז שנקבע.
 • סכום הניכוי – הסכום שנוכה מהעובד.

ניכויי התחייבות:

כל הניכויים שהעובד הסכים שינוכו מתלוש השכר והם כוללים למשל: תשלומים לעירייה, ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוח שיניים, החזרי הלוואות וגם תשלומים עבור שירותים ומוצרים שרכש העובד וניתן לשלם עבורם באמצעות תלוש השכר.

נתונים מצטברים של קופות גמל וקרן השתלמות:

בחלק זה, מפורטים הסכומים המצטברים שנוכו מתחילת השנה על ידי העובד והמעביד לטובת הפרשות לקרן השתלמות שהוסכם עליה בחוזה העסקה וגם לקופת גמל כמתחייב בחוק הפנסיה.

היעדרויות:

כל עובד זכאי למכסת ימי מחלה וחופשה. סך הימים תלוי בהסכם אישי או קיבוצי.

משבצת זו מורכבת ממספר עמודות המתייחסות בנפרד לדיווחים על חופשה והמחלה ואלו הן: מכסה שנתית, יתרה קודמת שנצברה לזכותו, זיכוי החודש, ניצול החודש, זיכוי מצטבר, ניצול מצטבר וסך היתרה לאחר הקיזוזים.

פרטי חשבון הבנק:

במשבצת זו, מוצגים פרטי חשבון הבנק (שם הבנק, מס' סניף ומס' חשבון של העובד) אליו יועבר הנטו לתשלום לאחר כל הניכויים.

ריכוז נתונים בתלוש זה:

כאן מוצג ריכוז כל הנתונים המסכמים את התשלומים והניכויים להלן:

 • תשלומים.
 • ניכויים.
 • ניכויי חובה.
 • קופות גמל.
 • תשלומי לועד.
 • נטו לתשלום.

נתונים חודשיים:

בתלוש השכר, מוצגים נתונים חודשיים והם כוללים בין השאר את:

 • מספר נקודות הזיכוי שקיבל העובד לצורך חישוב הניכוי למס הכנסה.
 • שיעור מס ההכנסה ששולם על החלק העליון בשכר העובד וזהו האחוז של המס השולי.
 • השכר ברוטו שלפיו חושב התשלום למס הכנסה.
 • השכר ברוטו לחישוב התשלומים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות.

סכומים מצטברים מתחילת שנת המס:

בשורות אלו בתלוש, נרשמים כל הסכומים שהצטברו מתחילת שנת המס לצורך חישוב המס שינוכה משכרו של העובד.