לידה היא ללא ספק מאורע מרגש בחייה של כל אישה. יציאה לחופשת לידה מלווה לעיתים בחששות בנוגע למקום העבודה והמשך העסקתה של העובדת. לאחר הלידה, מגיעות לנשים מספר זכויות שלא כולן מודעות להן, לכן כדאי לכל עובדת שילדה או עומדת ללדת לקרוא ולדעת מהן זכויותיה.

 • עובדת שעבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות מתוכם 7 שבועות או פחות בהתאם לרצון העובדת לפני הלידה עצמה.
 • עובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות מתוכם 7 שבועות או פחות בהתאם לרצון העובדת לפני הלידה עצמה.

דמי לידה

 • במהלך חופשת הלידה, העובדת לא מקבלת שכר מהמעביד אלא מביטוח לאומי.
 • התשלום ניתן עבור 14 שבועות בלבד (מתוך ה- 26 להם זכאית העובדת) ושאר הזמן יהיה חופשה ללא תשלום.
 • לעובדת ניתנת אפשרות לקצר את חופשת הלידה וזאת בלבד שהחופשה לא תפחת מ 14 שבועות.
 • העובדת נדרשת ליידע את המעביד על רצונה, והמעביד לא יהיה רשאי לדחות את חזרתה מעבר ל-3 שבועות.
 • יש להדגיש כי לאורך כל חופשת הלידה העובדת ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות במקום עבודתה.
 • על מנת להיות זכאית לדמי לידה מלאים מביטוח לאומי, העובדת נדרשת לעבוד 10 חודשים מתוך 14 החודשים לפני היום הקובע, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים לפני היום הקובע.
 • היום הקובע = היום בו הפסיקה המבוטחת את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה.
 • הארכת חופשת לידה בתשלום

  • עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף החל מהילד השני
  • אשפוז של הנולד או היולדת- במידה והיולדת או הילד שנולד נדרשים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה לתקופה של 15 ימים לפחות, תהיה זכאית היולדת להאריך את חופשת הלידה למשך כל תקופת האשפוז ועד תקופה של עשרה שבועות ולקבל דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה. קיימת אפשרות נוספת של פיצול חופשת הלידה- 3 שבועות לפחות אחרי הלידה היולדת תהיה בחופשת לידה והשאר במהלך תקופת האשפוז או בסיומה.

חלוקת חופשת הלידה עם בן הזוג

 • יולדת רשאית לחלק את חופשת הלידה עם בן זוגה מהשבוע השביעי ללידה.
 • במידה והיולדת זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה, בן הזוג יהיה זכאי למקסימום 8 שבועות.
 • במידה והיולדת זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, בן הזוג יהיה זכאי למקסימום 14 שבועות וזאת בכפוף לכך שעבד במשך 12 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה עד ליציאתו לחופשת לידה.

התפטרות ופיצויי פיטורים

 • עובדת רשאית להתפטר בדין מפוטר עד 9 חודשים מיום הלידה לצורך טיפול בילד.
 • העובדת נדרשת להודיע למעביד חודש מראש, כלומר עד 8 חודשים מיום הלידה.
 • עובדת שרוצה להחליף מקום עבודה על מנת להיות יותר זמינה לטיפול בילד צריכה לתת למעסיק הזדמנות להעסיקה בצורה המאפשרת טיפול בילד.
 • במידה והאישה התפטרה מאחר ומצאה עבודה עם פחות שעות או קרבה לבית וכו', היא תוכל להתפטר ולהיות זכאית לפיצויי פיטורים.
 • דמי אבטלה – עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בילד לא זכאית לדמי אבטלה אלא לאחר 90 ימים.

פיטורי עובדת

 • למעביד אסור לפטר עובדת הנמצאת במהלך חופשת הלידה וכן 60 יום מיום חזרתה מחופשת הלידה\החל"ת אלא באישור משרד התמ"ת.
 • למעביד אסור לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של עובדת שחזרה מחופשת לידה במשך 60 הימים שלאחר חזרתה מחופשת הלידה או מהחל"ת אלא אם התקבל אישור ממשרד התמ"ת.
 • לא ניתן לתת הודעה מוקדמת בתוך התקופה של 60 הימים.
 • המעביד נדרש להשיב את העובדת לאחר חופשת הלידה לאותו תפקיד בו עסקה.

חופשה ללא תשלום

 • עובדת זכאית לחל"ת לתקופה שלא תעלה על 1/4 מהזמן בו הועסקה עד לתחילת חופשת הלידה ולא יותר משנה מיום הלידה (כולל חופשת הלידה).

שעת הנקה

 • עובדת העובדת במשרה מלאה (43 שעות עבודה) זכאית בארבעת החודשים מסיום חופשת הלידה לשעת הנקה. המשמעות היא שיום העבודה מתקצר בשעה לעובדת ללא פגיעה בשכר העבודה.

עבודת לילה