קשה להיות גם אם וגם אשה עובדת? קל יותר כשאת יודעת מהן ההגנות הקבועות עבורך בחוק!

 

במהלך השנים, חוקקו במדינת ישראל חוקים שונים המגבשים את עמדת המחוקק לעניין זכויותיהן של הנשים העובדות במצבים רגישים במהלך חייהן – בהריון, בטיפולי פוריות ובחופשת הלידה.

בחוקים נוספים, ניתן למצוא התייחסות מיוחדות לזכויותיהן של הנשים – לדוגמה בחוק דמי מחלה לעניין מחלת ילדים ועוד…

החקיקה הקיימת כיום, מגנה על עובדות ומעניקה להן סעדים רבים, אולם חשוב להכיר את כל הזכויות כולן, בכדי לדעת כי אינן מופרות ולשמור עליהן.

בהריון? – דעי את זכויותייך!

את בהריון? מזל טוב!

חוששת לספר למעסיק? אם תדעי את זכויותייך ייתכן שתוכלי להגן על מקום עבודתך!

במהלך ההיריון, נאלצות נשים להיעדר ממקום עבודתן מסיבות רפואיות שונות – החל בבדיקות שגרתיות וכלה בשמירת הריון. מיותר לציין כי היעדרויות אלו מתקבלות לא פעם בצורה "לא יפה" על ידי המעסיק!

בגין בעייתיות אפשרית זו, נחקק במדינת ישראל חוק עבודת נשים האוסר במפורש על פיטורי אישה בשל הריונה בתקופת ההיריון, אם עבדה באותו מקום עבודה למעלה משישה חודשים.

מעסיקים רבים ניסו ועדיין מנסים לפטר עובדות בהריון בתואנות שווא ועל כן נקבע בחוק כי משרד התמ"ת יהיה הערכאה המוסמכת ליתן או לסרב לתת היתה לפיטורי נשים בטיפולי פוריות ובהריון – כלומר, מעסיק המבקש לפטר עובדת במצבים אלו, והיא עובדת אצלו מעל חצי שנה, צריך להגיש בקשה להיתר פיטוריה למשרד התמ"ת – טרם פיטוריה!

חשוב לדעת! החל מהחודש החמישי להריון אסור למעביד לבקש מעובדת לעבוד בשעות נוספות- אלא אם כן העובדת נתנה אישור והסכמה לכך בכתב ונתקבל בנוסף אישור מרופא הנשים שלה!

היעדרות מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

טיפולי פוריות מטבע היותם טיפולים רפואיים דורשים מהעובדת להיעדר מעבודתה לצורך ביצועם.

החוק קובע כי חל איסור לפטר עובדת מעבודתה עקב היעדרותה בגין טיפולי הפריון, במשך 150 ימים מיום ההיעדרות האחרון בגין הטיפולים!

מעסיק שרוצה לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות, יוכל לפטרה רק לאחר קבלת היתר ממשרד התמ"ת בעניינה – והיתר כזה לא יינתן אם הפיטורים מתבקשים עקב היעדרות העובדת לצורך ביצוע הטיפולים.

העובדת מוגנת שנתיים מיום תחילת ביצוע טיפולי הפוריות (יום ההיעדרות הראשון).

הידעת? ההגנה בחוק חשוב לציין שהגנה זו ניתנת לעובדות המבצעות טיפולי פוריות בכדי להביא לעולם את ילדן הראשון, או השני.

נשים בחופשת לידה

החוק אוסר גם על פיטורי עובדות במהלך חופשת הלידה וזאת מתוך מגמה להחזיר את הנשים לאחר הלידה אל שוק העבודה!

חריגים – סיום של חוזה עבודה שנחתם לתקופה קצובה. כלומר – אם מראש הועסקה העובדת לתקופה של מילוי מקום למספר חודשים.

גם בתום חופשת הלידה, העובדת עדיין מוגנת משך 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה הקבועה בחוק.

עובדת שפוטרה במהלך ההיריון, טיפולי הפוריות, חופשת הלידה, או שישים הימים שאחריה – פיטוריה אינם חוקיים והיא יכולה להודיע למעביד על מצבה בכתב ובליווי אישורים רפואיים ולדרוש את השבתה המיידית לעבודה.

במהלך חופשת הלידה, מחויב המעסיק להמשיך ולהפריש עבור העובדת את ההפרשות לקופת הפנסיה, ותקופת חופשת הלידה נחשבת כוותק בעבודה.

היעדרות מהעבודה לצרכי מעקב היריון

עובדת במשרה מלאה בהיריון זכאית ל – 40 שעות היעדרות ממקום עבודתה במהלך הריונה.

בהתאמה עובדת בחצי משרה, תהיה זכאית ל– 20 שעות היעדרות על חשבון העבודה.

בשני המקרים, רשאי המעביד לדרוש מהעובדת הצגת אישורים רפואיים על כל בדיקה.

עובדת הנאלצת להיעדר לתקופה של למעלה מ-30 יום תקבל גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי בכפוף לאישור רפואי מרופא הנשים המחייב שמירת הריון.

היעדרות עקב שמירת הריון אינה פוגעת ביחסי העבודה בין הצדדים, ובמהלך תקופת ההיעדרות ממשיכה העובדת לצבור זכויות הנובעות מוותק, לרבות דמי הבראה, או זכאות לקבלת פיצויי פיטורין.