בהתאם לחוק ההתיישנות, תקופת התיישנות לתביעה כספית שאינה תביעת מקרקעין הינה 7 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה.

קיימים חוקים ספציפיים בהם תקופת ההתיישנות קצרה יותר כפי שיפורט להלן:

 • פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים – תביעה עבור תשלום שכר או פיצויי פיטורים עצמם נכנסים תחת החוק הרגיל ותקופת ההתיישנות לגביהם היא 7 שנים מהיווצרות העילה. אולם:
  • במקרים בהם מתקיימת הלנה והשכר או פיצויי הפיטורים שולמו באיחור, תחל תקופת ההתיישנות תוך 60 ימים ממועד קבלת השכר\פיצויי הפיטורים.
  • בית הדין רשאי להאריך את התקופה ל- 90 ימים.
  • במקרים בהם השכר או פיצויי הפיטורים לא שולמו בכלל, תחל תקופת ההתיישנות תוך שנה מהמועד בו רואים אותם מולנים.
  • במקרים בהם חל איחור בתשלום השכר באופן קבוע, קיימת תקופת התיישנות ארוכה יותר. במקרים בהם הלין המעסיק את שכרו של העובד או חלקו 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים שבתוך 3 השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות 3 השנים האמורות.
 • חופשה שנתית – תקופת ההתיישנות תהיה 3 שנים מיום סיום יחסי עובד מעביד.- במקרים בהם לעובד יש זכות חופשה שנתית ארוכה מזאת הקבועה בחוק מכוח חוזה\הסכם קיבוצי\צו הרחבה, לחלק של החופשה העודפת תהיה התיישנות של 7 שנים.
 • דמי הבראה – בזמן שעדיין מתקיימים יחסי עובד מעביד תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים.- לאחר סיום יחסי עובד מעביד תקופת ההתיישנות הינה שנתיים.
 • שוויון הזדמנויות בעבודה – תביעות אזרחיות הנובעות מהפרת החוק תחול תקופת התיישנות של 3 שנים.
 • הטרדה מינית – ההתיישנות תחול 7 שנים מיום היווצרות העילה.