האם מותר להעסיק בני נוער בחופשת הקיץ? מה הכללים להעסקת בני נוער?

חופשת הקיץ בפתח מביאה לכך שבני נוער רבים מחפשים לעבוד במקומות עבודה שונים ברחבי הארץ. הרצון של המעסיקים להעסיק בני נוער ולא בוגרים בחופשת הקיץ נובע לרוב משכר נמוך אשר משולם להם. בני הנוער בחופשת הקיץ מועסקים בד"כ במסגרות של מקומות בילוי ונופש, קייטנות, במקומות עבודה של הוריהם או מקומות עבודה שבהם בני נוער מועסקים כל השנה: רשתות מזון, שליחויות… על עבודתם של נערים חלים כללי דיני העבודה, וזכותם של הנערים לממש את הזכויות המקנים להם דיני העבודה.

בני נוער המשתלבים בשוק העבודה זכאים להגנות והטבות הקבועות בחוק.

חוק עבודת הנוער התשי"ג 1953

החוק קובע כללים ברורים לגבי העסקתם של נער/ה וקובע עונשים במידה וכללים אלה יפרו.

גיל העסקתם של בני נוער הינו 14שנים ואילך. ניתן להעסיק בני נוער, שטרם מלאו להם 15 שנה, בעבודות קלות שאין בהן בכדי להזיק לבריאותם. לגבי עבודות מסוכנות – גם אם מלאו להם 15 שנה לא ניתן יהיה להעסיקם. ישנה הגבלה בגיל בהופעה ציבורית של בני נוער שכרוך בה צילומים לצרכי פרסום – אין להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנה. בכדי להעסיק בני נוער מתחת לגיל 15 יהיה על המעסיק חובה להצטייד בהיתר מיוחד ממשרד התמ"ת וחלים עליו כללים מיוחדים ושעות מוגבלות.

האישורים הנדרשים להעסקת בני נוער:

בכדי שמעסיק יוכל להעסיק בני נוער יש שתי דרישות בסיסיות:

  • על בני הנוער ללכת ללשכת התעסוקה באזור בו יעבדו ולהוציא פנקס עבודה.
  • על בני הנוער להיבדק ע"י רופא המשפחה ולקבל אישור מרופא המשפחה.

שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית:

חוק עבודת הנוער קובע כי בני נוער לא יעבדו יותר מ – 8 שעות ליום ועד 40 שעות בשבוע. במקום אשר מותר לעבוד יותר משמונה שעות יוכל בן הנוער לעבוד תשע שעות אבל חייב עד 40 שעות בשבוע.

חשוב לציין

  • על בני נוער אסור לעשות שעות נוספות!!!
  • אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית.

הפסקות:

על המעסיק לתת לנער/ה הפסקה של 45 דקות למנוחה וסעודה. ההפסקה תינתן על עבודה מעל 6 שעות.

עבודה בלילה:

בין השעות 22:00 עד 08:00 אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16.

בין השעות 22:00 עד 06:00 אין להעסיק בני נוער שגילם 16עד 18, לפי היתר ובהתקיים נסיבות מיוחדות.

רישום שעות העבודה:

על המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.

שכר העבודה:

שכר העבודה של בני הנוער ישלמו באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק ובהתאם לגילו של בני הנוער.

עד גיל 16 (לא כולל) – 15.58 שקלים לשעה.

מגיל 16 – עד גיל 17 (לא כולל) – 16.69 שקלים לשעה.

הוצאות נסיעה:

יש לשלם הוצאות נסיעה לבני נוער עובדים עד לסכום 21.40 שקלים ליום עבודה.

ימי חופשה:

בני נוער אשר יעבדו רק בחופשת הקיץ יהיו זכאים למכסת 18 ימים המוכפלת במס' ימי עבודתם חלקי 240.
נער עובד פטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה):

על המעסיק למסור הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו. מעביד צריך לדעת כי העסקת בני נוער בניגוד להוראות חוק עבודת הנוער, לא תוכל לפטור אותו מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שבני הנוער זכאים לו עבור עבודתם, עקב עבודתם ולפי כל דין.

מעסיק אשר יעסיק נער בניגוד להוראות חוק דינו מאסר או קנס.

לא לשכוח לשתות הרבה… חופשה נעימה ובטוחה.