החזר הוצאות נסיעה של עובד רשות מקומית מותנה בהיזקקות לתחבורה לשם הגעה למקום העבודה

דמ 006762/08 ניקול דרי נ' חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה

רקע:

התובעים תושבי הרצליה עובדי מתנ"ס המופעל עי" חברת חינוך ותרבות הרצליה (להלן: "הנתבעת") הגישו תביעה לתשלום החזר הוצאות נסיעה. לטענתם, גרים הם במרחק העולה על 500 מטר ממקום עבודתם ולא קיימת אפשרות להגיע בתחבורה ציבורית.

כמו-כן, טענו התובעים כי בהתאם לנוהל הקיים בחברה למתנסים בהרצליה כל העובדים מקבלים החזר נסיעות מבלי לבדוק האם זקוקים לתחבורה ציבורית בפועל, ומרחק ביתם ממקום העבודה.

הנתבעת מצידה טענה כי במשך כל תקופת עבודתם הארוכה לא פנו התובעים בבקשה לתשלום החזר הוצאות נסיעה שכן הינם מתגוררים בקרבת מקום לנתבעת, והגיעו תמיד ברגל.

בנוסף, טענה הנתבעת כי התביעה הגיעה בשיהוי רב והיא בבחינת חוסר תום לב כניסיון לעשיית עושר ולא משפט. יתרה, טענו לתקופת התיישנות לתקופה הקודמת ל- 1.12.01.

המצב המשפטי:

מקור הזכות להחזר הוצאות נסיעה יכול שיבוא מהוראות חוזה העבודה בין הצדדים או מכוח צו הרחבה שהחיל את ההסכם הקיבוצי הכללי בין הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית.

באשר לעובדי הרשויות המקומיות- קיים הסכם קיבוצי שמתנה את הזכאות לתשלום בהזקקות לתחבורה ציבורית הקובע כי עובד המתגורר במרחק שאינו עולה על 500 מטרים ממקום עבודתו שהינו מרחק הליכה סביר, אינו זקוק לתחבורה ציבורית.

"מבחן ההזקקות"– קובע כי רק עובד הזקוק לתחבורה זו או אחרת על מנת להגיע למקום עבודתו יהא זכאי לתשלום, ללא קשר למרחק מינימום כלשהו.

נוהל הנתבעת קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד מקסימום השיעור בצו ההרחבה בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש העובד בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

דיון והכרעה:

הנתבעת הביאה הוכחות שנתמכו ע"י עד מומחה כי כל התובעים גרים במרחק מתחת ל- 500 מטר.

ביה"ד התרשם כי אכן מדובר בעובדים המתגוררים בקרבת מקום עבודתם, מרחק שאינו מצדיק אצל האדם הסביר הזקקות לנסיעה.

בנוסף במקרה דנן, לא התקיים מבחן ההזקקות. טענת התובעים בעניין קיומו של נוהג לשלם לעובדי הנתבעת החזר הוצאות נסיעה ללא קשר למבחן ההזקקות ולמרחק של מקום מגוריהם לא נזנחה בדיון ולא נתמכה בראיות. לכך יש להוסיף כי במשך שנות עבודתם הארוכות, יחסית, של התובעים בנתבעת לא פנו בדרישה לתשלום הוצאות נסיעה עד למשלוח מכתב הדרישה מיום 20.2.08.

סוף דבר – התביעה נדחתה.