תקנון העבודה מהו?

מהותו של התקנון הוא בהסכם הקיבוצי של התאחדות התעשיינים וביה"ד מונחה בפסיקותיו לפי ההסכם היבוצי החל על המספר הרב ביותר של העובדים .

התקנון בעבודה מניח בסיס מאורגן ליחסי העבודה בין הצדדים, קובע כללי התנהגות של מותר ואסור ובהתאמה סעיפי ענישה מותאמים לתקנון.

תקנון העבודה מחיל על העובד חובות, לדוגמה הגעה בזמן לעבודה, הועדה מראש על היעדרות, המצאת תעודת מחלה לאחר חופשת מחלה וכיוצ"ב.

ייתכנו בתקנון העבודה גם הוראות נוספות לעובד כתלות במקום העבודה ובתפקיד- לדוגמה דיילים באלעל יהיו חייבים בגילוח, או דיילות חייבות בשיער אסוף.

תקנון העבודה מפרט ברוב המקרים גם את כללי ההתנהגות של העובד בעבודה לרבות עזיבה מוקדמת של יום העבודה, איסוף הודעותף דיווח לממונים וכיוצ"ב.

תקנון העבודה הינו אוסף של כללים והנחיות לעובדים המותאמים למקום העבודה, רוח העבודה והדרישות המעובדים ובאים לגבש יחסי עבודה מוסדרים ומובנים בין הצדדים.