החוק אוסר על פיטורי עובדת שעתידה להיות הורה מהליך פונדקאות מרגע שהודיע/ה למעסיק על ההריון של האם הנושאת (הפונדקאית) ועד לקבלת הילד למשמורת.
בדומה לנשים בהריון- הפיטורים יתאפשרו רק לאחר קבלת היתר מידי הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.
בדומה לנשים בהריון – איסור הפיטורים רק לאחר 6 חודשי עבודה באותו מקום.
פיטרו אותך בהליך פונדקאות ללא היתר? תוכלי להגיש תלונה ליחידה לאכיפה של חוקי העבודה
מעסיק שפיטר ללא היתר עובד/ת בתקופת ההריון של האם הנושאת – צפוי להטלת קנס מידי היחידה לאכיפת חוקי העבודה ולתביעה בביה"ד לעבודה תוך הטלת עיצום כספי.
אסור לפטר עובד/ת העתיד/ה להיות הורה מיועד מרגע שהודיע/ה למעסיק על ההריון של האם הנושאת ועד לקבלת הילד למשמורת.
 • אם המעסיק רוצה לפטר את העובד/ת במקרה כזה, עליו להגיש בקשה להיתר למשרד העבודה והרווחה.
 • הרשות המנהלית המוסמכת לתת היתרים לפיטורים במקרה זה היא הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה. ההיתר יינתן רק אם הממונה שוכנעה כי הפיטורים אינם בקשר להריון. לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם בקשר להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום העבודה (חוק עבודת נשים).
 • החובה לבקש היתר לפיטורים במקרה של עובד שהודיע על ההריון חלה בכל מצב (גם אם נראה לעין כי אין קשר בין הפיטורים להריון).לאחר 6 חודשי עבודה באותו המקום
 • פיטורי עובד/ת בנסיבות אלה ללא היתר בטלים מעיקרם, והעובד/ת זכאי/ת לכל זכויותיו/ה כאילו לא פוטר/ה מעולם.

מי זכאי?

 • עובד/ת שנמצא/ת בהליך פונדקאות לקראת הפיכתו/ה להורה מיועד, ואשר עונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא/היא עובד/ת באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים;
  2. הוא/היא מסר/ה למעסיק הודעה על ההריון של האם הנושאת ועל ההליך .
 • האיסור על פיטורים חל מרגע מסירת ההודעה ועד שהעובד/ת מקבל/ת את הילד למשמורת.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שעובד/ת פוטר/ה בניגוד להוראה זו, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד/ת רשאי/ת לנקוט בצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן היה/היתה זכאי/ת אילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד/ת לא פוטר/ה בדומה לתביעות לפי חוק עבודת נשים על פיטורי נשים בהריון- כל הסעדים והזכויות של העובדת ייתבעו בתביעה עד למועד בו מותר היה לפטר אותה.