המעביד מבקש ממך להפחית את אחוזי המשרה שלך? האם הוא יכול לעשות זאת וכיצד? מה אתה תוכל לעשות כנגד גזירה זו?

החובה של המעביד לקיים שימוע לעובד טרם פיטוריו, הינה הלכה מובהקת בתחום יחסי העבודה ואין כל ספק כי אנו עדים בפסיקה למגמה הולכת ומתרחבת של חובת המעביד לערוך לעובד שימוע. רבים אינם יודעים – שימוע צריך לערוך גם בצמצום אחוזי משרה – שכן בהתאם להוראות הפסיקה צמצום משרה משמעותי כמוהו כפיטורים!

בפס"ד ע"ע 173/06 מירה גרינשפן נ' האוניברסיטה העברית בירושלים, אשר ניתן ביום 8.11.2007, נקבע באופן חד משמעי כי היה מקום לערוך לתובעת שימוע כל אימת שביקשו להקטין את היקף משרתה לעומת שנה קודמת.

חובת השימוע החלה כיום הינה על כלל המעסיקים במשק, על כלל העובדים ולגבי כל סוגי פיטורים מכל סיבה שהיא. במקרים חריגים, החל בית הדין לעבודה את חובת השימוע גם במקום בו נשכר העובד לתקופת קצובה ומוגדרת או למשימה מוגדרת! השימוע צריך להיות "אמיתי" – כלומר, שההחלטה על פיטורי העובד או צמצום משרתו עדיין לא נתקבלה!!!

אם יוכח כי השימוע היה למראית עין בלבד – המעביד יהיה חשוף לתביעה בגין אי עריכת שימוע ותשלום פיצוי כספי.

ההלכות המפורטות שנקבעו על ידי בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ עוסקות בזכות זו רבות, להלן עיקרי מהותה של החובה כפי שנקבעה בפסיקה:

  1. זימון העובד לשימוע יעשה בהתראה סבירה של מספר ימים מראש ובהודעה מוקדמת, כאשר עובד מוזמן לחדרו של המנהל ולפתע נאמר לו כי זהו שימוע- הדבר אינו עומד בכללי הפסיקה!
  2. כל החומר ו/או הטענות העומדות בבסיס רצונו של המעסיק לפטר את העובד יובאו בפני העובד קודם לשימוע ותינתן לו הזכות לעיין בהן ולהתכונן לשימוע כיאות.
  3. לעובד עומדת הזכות שלא להגיע לשימוע לבדו- אלא בליווי עו"ד בן משפחה או כל אדם אחר שירצה.
  4. העובד יוכל להשמיע את טענותיו ועל המעביד לערוך פרוטוקול מסודר של טענות העובד ותשובותיו ולהתחשב בהן בבואו לקבל את ההחלטה.

יש לקחת בחשבון כי ההחלטה על פיטורי העובד שתתקבל לאחר עריכת שימוע ושמיעת טענות העובד ותשובותיו לתלונות שהובאו בפניו – ראוי שתהיה מנומקת ומוסברת במיוחד אם היא דוחה את תשובות העובד וקובעת כי הוא יפוטר!

ואם לא מתאים לך להקטין את אחוזי משרתך ולצמצם אותם מה תעשה?

המעביד יוכל לשנות את תנאי ההעסקה של העובדים – הסעד היחיד העומד לעובד הוא לכתוב למעביד כי צמצום המשרה או הרעת התנאים אינה מקובלת עליו, ולהודיע כי עקב כך אם לא תתוקן הרעה זו הוא מתפטר בדין מפוטר. במצב זה אם המעביד לא יחזיר את תנאי העבודה לקדמותם – יהיה זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים מלאים למרות שהתפטר ולא פוטר.