עובדים רבים מפוטרים מדי יום מעבודתם. עם כל הצער והכאב הכרוכים בסיום העבודה, צריך העובד לבחון היטב האם שולמו כל זכויותיו בגין הפיטורים, ולדאוג כי כל הטפסים הכרוכים בסיום עבודתו יועברו אליו על מנת למנוע בעיות עתידיות מול רשויות המס, הביטוח הלאומי או מעסיק עתידי.

מה הן זכויות העובד לקבלת פיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג נועד להבטיח כי מעסיקים לא יפטרו בקלות עובדים, אלא ישקלו היטב את המשך העסקת העובד. בנוסף, החוק נועד להבטיח לעובד פיצוי כלשהוא עקב פיטוריו ממקום עבודתו, שיאפשר לו לחפש עבודה חלופית ויקל את הלחץ בתקופה של "בין עבודות".

בדיעבד, נראה כי החוק אף מחזק את הקשר שבין העובדים למקום העבודה ותורם למחויבות העובד- שיודע שברוב המקרים אילו הוא עצמו יתפטר- לא יזכה לקבל את כספי הפיצויים.

מהו השכר על פיו יחושבו פיצויי הפיטורים? מהו השכר הקובע?

פיצויי הפיטורים הינם מספר שנות עבודתו של העובד במכפלת שכרו האחרון – כך קובעת לשון החוק. יש לציין כי עובד שלא השלים שנת עבודה אחת לפחות – אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים במקרה שפוטר. קיימים סוגים שונים של עובדים ובהתאם חישוב הפיצויים שונה מעובד לעובד, המקרים הנפוצים ביותר הינם:

 • עובד בשכר שעתי – יקבל תשלום לפי ממוצע השעות ב-12 חודשי העבודה האחרונים, כפול השכר האחרון לשעה שקיבל.
 • מה קורה עם עובדים המקבלים שכר בסיס ועמלות מכירה או עמלות מהמחזור ? במקרים אלו החוק אינו קובע דבר, אולם הפסיקה קבעה כי עובד המקבל גם עמלות שכרו הקובע לפיצויי פיטורים יהיה שכר הבסיס+עמלה ממוצעת בשנת העבודה האחרונה.
 • הפסיקה קבעה כי במקרים אלו תיבחן כל עמלה באופן ספציפי ואם יימצא כי העמלה מהווה מרכיב מרכזי בשכר, וגובהה הוא כגובה השכר או דומה לו (כלומר לא סכום זניח…) – אזי תיחשב העמלה כחלק מהשכר הקובע לפיצויי הפיטורים. בנוסף כאשר עובד מתקבל לעבודה וברור כי חלק מהותי בתפקידו הוא מכירות בין אם ישירות ובין אם עקיפות (כלומר מסך המכירות בצוות) הרי אם נקבעה לעובד רצפה או תקרה של מכירות אין ספק כי הרצפה הינה חלק מעבודתו והוא חייב לעמוד בה, אחרת היה מפוטר מעבודתו ועל כן עמלות אלו מהוות חלק משכרו לחישוב פיצויי הפיטורים.
 • עובד ששכרו או אחוזי משרתו הופחתו במהלך תקופת ההעסקה – יקבל באופן יחסי לפי השכר לפני ההפחתה ולאחר ההפחתה, כך גם במקרה של הפחתה באחוזי משרה.

זהירות – טעות נפוצה!

זה המקום להבהיר כי למרות חרושת השמועות, עובד שמתפטר אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, מדובר בהצעה בלבד!

מתי עובד זכאי לפיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים- רק למי שהינו עובד!

אם התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין מעסיקו – המבחן הישיר ביותר הינו תלושי שכר ותשלומי ביטוח לאומי על ידי המעביד המצביעים על העסקתו של העובד. מכאן יוצא כי פרילנסרים, עובדים קבלניים וכל אדם שהציע שירות או עבודה ולא קיבל תלוש שכר – לא זכאי לפיצויים על פי החוק ה"יבש". הפסיקה פיתחה עם הזמן מבחנים לקביעת יחסי עובד-מעביד בין שני צדדים שכביכול לא התקיימו ביניהם יחסים אלו, ובמקרה שיקבע כי חלו על הצדדים יחסי עובד מעביד תקום הזכאות לפיצויי פיטורים.

עובד בחשבוניות ועבודתך הופסקה?

כדאי שתפנה לקבלת ייעוץ משפטי פרטני על מנת לבחון קיומם של יחסי עובד-מעביד וזכאותך לתשלום פיצויי פיטורים!

פיצויי פיטורים – רק לאחר השלמת שנת עבודה מלאה!

השלמת שנת עבודה אחת לפחות – פיטורים בסמוך להשלמת שנת עבודה, יראו אותם כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים שכן ככל הנראה נעשו פיטורים אלו על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים.

כאשר מדובר בעובד "עונתי" – זה יידרש להשלים שתי עונות עבודה בשתי שנים לפחות, כל עונה חייבת להיות לפחות 3 חודשי עבודה (לדוגמה: בעבודות קטיף).

החוק מזכה את העובדים בפיצויי פיטורים בכל מצב בו המעביד נכנס להליכי פשיטת רגל, סגר את עסקו או נפטר, לעיתים עובדים אלו יופנו לקבלת תשלומי פיצויי הפיטורים אל המוסד לביטוח לאומי, אם ניתן כנגד החברה צו פירוק.

מהם הרכיבים הנלקחים בחשבון לצורך חישוב השכר הקובע לפיצויי פיטורים?

השכר הקובע לצרכי חישוב פיצויי פיטורים יהיה שכר היסוד, ולא בהכרח כל הרכיבים אשר מופיעים בתלוש השכר. רק תוספות קבועות שלא התבססו על ביצועים ותוצאות בוודאות מהווים רכיבים לפיצויי פיטורים. תוספות שלדוגמה נכללות בחישוב פיצויי פיטורים: תוספת ותק, תוספת סיכון, תוספת משפחה…

אילו רכיבים אינם נכללים בשכר הקובע לפיצויים?

נסיעות, רכב, קצובת הבראה, טלפון, גמול שעות נוספות, משכורת 13 ומענקים חד פעמיים אינם מהווים חלק משכר הקובע לחישוב פיצויים! בתי הדין ברחבי הארץ קבעו מפורשות כי רכיבים אלו לא יילקחו בחשבון בתשלום פיצויי הפיטורים.

מתפטר וזכאי לתשלום פיצויי פיטורים – מתי?

 • התפטרות של עובדת עד 9 חודשים לאחר הלידה, לצרכי טיפול בילד – מזכה בתשלום פיצויי פיטורים.
 • התפטרות עקב הרעת תנאים משמעותית בעבודה – אם נתן העובד התראה למעבידו והזדמנות לתקן את ההרעה, וזו לא תוקנה – זכאי העובד לפיצויי פיטורים.
 • התפטרות בשל מצב רפואי – לאור אישור רופא תעסוקתי, או לצורך טיפול בקרוב משפחה (בכפוף לאישורים רפואיים) – מזכה בפיצויי פיטורים.
 • מעבר לישוב חקלאי – מזכה בפיצויי פיטורים.
 • התפטרות לצורך גיוס לכוחות הביטחון, צה"ל שב"ס או משטרה – מזכה בפיצויי פיטורים.

הרשימה המפורטת לעיל הינה חלקית ויש להיוועץ בעורך דין בכל מקרה ומקרה לגופו.

מתי משלמים את פיצויי הפיטורים?

חוק הגנת שכר התשי"ח 1958, קובע בסעיף 20 כי יום תשלום פיצויי הפיטורים יהיה יום סיום יחסי עובד-מעביד. ישנם מקרים בהם צו הרחבה, הסכם קיבוצי או מקרים חריגים נוספים קובעים אחרת, כמפורט בחוק.

הלנת פיצויי פיטורים?

 • עד 15 יום איחור: אין הלנת פיצויי פיטורים.
 • 16-30 ימים: הפרשי הצמדה.
 • 30 ימים ואילך: הפרשי הצמדה+20% לכל חודש (החל מהיום הראשון בו היו אמורים לשלם).

בכל מקרה בו המעביד לא משלם את סכום הפיצויים במועד – יוכל העובד לתבוע מהמעביד הלנת פיצויי פיטורים בשיעורים הקבועים בחוק.