הידעת? במידה ואתה עובד על עמלות במקום עבודתך, העמלות יחושבו בפיצויי הפיטורים!!

המבחנים לחישוב עמלות לצורך חישוב הפיצויים:

הפסיקה הענפה במדינת ישראל ביססה כלים וכללים לחישוב של שכר קובע בכל מקרים בהם העובד משתכר בנוסף לשכרו הבסיסי המצוין בתלוש גם פרמיה, אחוזים, בונוסים או עמלות. המבחנים הענפים בפסיקה קבעו כי כל עמלה או פרמיה שמשולמת לעובד צריכה לעמוד במבחן על היותה מרכיב קבוע בשכר לצורך חישוב פיצויי הפיטורים ואם יוכח כי העמלה העומדת בתנאים הקבועים בפסיקה, תיחשב העמלה בשכר הקובע לפיצויי פיטורים.

חשוב שפרמיות או העמלות המשולמות לעובד אשר עומדות במבחנים שנקבעו בפסיקה להיותן חלק משכרו של העובד ולא "תוספת" יכללו בשכרו הקובע של העובד לצרכי חישוב זכויותיו של העובד ובמיוחד פיצויי פיטורים.

בעע 300048/98 עובדיה סימון נ' הסתור בע"מ – פיצויי פיטורים של העובדים שהפרמיות המשולמות להן הינן מהכנסות המעביד יחושבו ע"פ 2 רכיבים:

  • שכר בסיס
  • עמלה

כמו כן, בע"ע 03/170 יוסי עזרא נ' יהב פרויקטים ומחשוב נקבע כי גם פרמיה הדומה במאפייניה לעמלה היא תוספת הנכללת בחישוב פיצויי הפיטורים.

כיצד מחשבים את העמלות בפיצויי הפיטורים?

בנוסף לשכר הבסיס, תחושב העמלה הממוצעת בשנים עשר החודשים האחרונים ותתווסף לשכר בסיס, העמלה תחושב בשכר בקבוע לפיצויי הפיטורים.