החגים מתקרבים וזה זמן טוב לבדוק מהן זכויותיכם ולכמה ימי חופש אתם זכאים

במסגרת חוק הסכמים וצווי הרחבה הוענקו לציבור השכירים זכויות משמעותיות בימי החג, וביניהם: זכות לקבלת שכר עבור ימי החג.

להלן עיקרי זכויות העובדים לשכר בתקופת החגים:

1. כללי:

החוק אוסר על העסקת עובד יהודי בימי החג, שהם ימי מנוחה ובמקביל המעביד נדרש לשלם לעובד שכר מלא עבור ימי החג.

חגים לעניין זה, הם רק ימי חג שנקבעו בחוק וביניהם: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

ע"פ דיני העבודה, ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים זאת כל עוד אין הסכם אישי, הסכם קיבוצי או נוהג הקובעים אחרת. במקרה בו עובד יצא לחופשה שנתית בחול המועד – המעסיק יכול לנכות לעובד ימי חופשה רגילים.

2. תשלום עבור ימי החג:

בהסכמי עבודה ובצווי הרחבה נקבעה זכאות ציבור העובדים לתשלום עבור ימי חג, תוך הבחנה בין עובד חודשי לעובד יומי כדלהלן:

  • עובד חודשי – זכאי לקבל את שכרו הרגיל, מבלי שינוכו ימי החג בהם לא עבד.
  • עובד יומי או שעתי – זכאי לתשלום עבור ימי חג רק לאחר 3 חודשי עבודה וזאת בתנאי שלא נעדר יום לפני ויום אחרי החג. כמו כן, עובד יומי אינו זכאי לתשלום בגין ימי חג החלים בשבת.

3. תשלום עבור עבודה בימי החג:

עובד אשר הועסק בחג, זכאי לשכר מינימלי בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

4. נטילת חופשה בערב חג ובחול המועד:

דין נטילת חופשה בחול המועד או בערב חג, כדין נטילת יום חופשה מלא. בחול המועד ובערבי חג זכאי המעביד לקזז יום חופשה מלא מיתרת החופשה של העובד גם אם נהוג בימים אלה מס' שעות מופחת.

5. שעות העבודה בערבי חג:

  • במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימים בשבוע – מס' שעות העבודה לא יעלה על שבע שעות ביום (סעיף 2 ב' לחוק חופשה שנתית), כל שעה מעבר לשבע שעות הינה שעה נוספת.
  • במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע – בגין יום עבודה בערב חג של שמונה שעות ישולם עבור תשע שעות ובגין יום עבודה של שבע שעות ישולם עבור שמונה שעות.