איך ינוכו המיסים מהשכר שתרוויח וכמה? עם מה תישאר ביד נטו?

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.
 • ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה.

שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.

 • הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.

בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם)

לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה),

 • מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).
 • אז איך יודעים מה מדרגות המס שלי?
  מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגובה ההכנסה ולנתונים נוספים
  כדאי לדעת – מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית

דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית:

 • משכורת.
 • הכנסה מעסק.
 • קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות).
 • מענק פרישה.
 • דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש למשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו.

שיעורי מדרגות המס לשנת 2021

 • דף זה מפרט את שיעוריהן של מדרגות המס לשנת 2021 (לנתוני העבר של מדרגות המס).
 • מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית
 • נקודות זיכוי ממס הכנסה עשויות להשפיע על סכום המס שאדם יידרש לשלם.
 • ניתן להיעזר במחשבון לחישוב מס הכנסה ומחשבון נקודות זיכוי (לפי המצב המשפחתי) באתר רשות המסים.

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית – מעבודה

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,480 ש"ח עד 6,290 ש"ח 10%
75,481- 108,360 ש"ח 6,291- 9,030 ש"ח 14%
108,361- 173,880 ש"ח 9,031- 14,490 ש"ח 20%
173,881- 241,680 ש"ח 14,491- 20,140 ש"ח 31%
241,681- 502,920 ש"ח 20,141- 41,910 ש"ח 35%
502,921- 647,640 ש"ח 41,911- 53,970 ש"ח 47%
647,641 ש"ח ומעלה 53,971 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה,
אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, מי שהכנסתו השנתית עלתה על 647,640 ש"ח (53,970 ש"ח לחודש),
יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.
 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודה "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על שכר חודשי ושכר שנתי בשל עיגול הסכומים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

 • אם מלאו לך 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (טבלה הקודמת).
 • אם טרם טרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 241,680 ש"ח עד 20,140 ש"ח 31%
241,681- 502,920 ש"ח 20,141- 41,910 ש"ח 35%
502,921- 647,640 ש"ח 41,911- 53,970 ש"ח 47%
647,641 ש"ח ומעלה 53,971 ש"ח ומעלה 50%

איך לחשב מס הכנסה על הכנסה מעבודה בשנת 2020?

גובה המס על ההכנסה (מיגיעה אישית) אשר חייבת במס של עובדת בשנת 2020

ההכנסה החייבת היא 5,700 ש"ח בחודש.

 • על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X‏ 10%).
 • העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה). שוויין של 2.75 נקודות זיכוי הוא 599.5 ש"ח בחודש.
 • היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.

 

דוגמה 2:

עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 10,000 ש"ח.

 • נניח שהעובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של השנה (ינואר, פברואר ומרץ), ובהמשך השנה לא היתה לו הכנסה.
 • המשכורת השנתית שלו היתה 30,000 ש"ח (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 3,000 ש"ח).
 • מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן וזיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני שבוצעו באותה שנה.
 • שווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל (|2.25 נקודות זיכוי) הוא 5,886 ש"ח לשנה. היות ששווי נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה יתקזזו והוא לא יהיה חייב לשלם מס הכנסה כלל באותה שנת מס.
 • אם המעסיק ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס (1,201.66 ש"ח בכל חודש, בהתאם לדוגמה הקודמת) על בסיס ההנחה כי העובד ימשיך להשתכר 10,000 ש"ח גם בחודשים הבאים, העובד יהיה זכאי להחזר מס הכנסה שאותו יוכל להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שיבקש תיאום מס הכנסה במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו).

חישובים נוספים:

ההכנסה החייבת במס (מיגיעה אישית) של עובד בשנת 2020 היא 10,000 ש"ח בחודש.

 • על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X‏ 10%).
 • על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית בשנת 2020 הוא 1,202 ש"ח לחודש.
 • מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים וכיו"ב.

אופן חישוב מס הכנסה אם מדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2020?

הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2020 היא 10,000 ש"ח בחודש.

 • על 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X‏ 31%).
 • לכן סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 3,100 ש"ח לחודש.

אשה בת 60+ שיעור המס להכנסה שאין מקורה מיגיעה אישית (כלומר מעבודה)

 •  ההכנסה החייבת במס של אשה בת 61 בשנת 2020 בגובה 10,000 ש"ח בחודש – כשהיא מתקבלת שלא מיגיעה אישית (לא מעבודה)

  • בשל גילה (מעל 60 שנה) יחושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
  • על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 633 ש"ח בחודש (6,330 X‏ 10%).
  • על ההכנסה מ-6,331 ש"ח עד 9,080 ש"ח (סה"כ 2,750 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 385 ש"ח (2,750 X‏ 14%).
  • על יתרת ההכנסה מ-9,081 ש"ח עד 10,000 ש"ח (סה"כ 920 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר ‭184‬ ש"ח (920 X‏ 20%).
  • סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה בשנת 2020 שאינה תוצאה של יגיעה אישית הוא 1,202 ש"ח.