האם עובדת זכאית ל"שעת הנקה" במהלך יום עבודתה?

סעיף 7 (ג) (3) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.

אין כיום דרישה בחוק כי בתקופה זו העובדת תניק את הילד – הכוונה היא, ללא קשר להנקה, כי האם תוכל להתמסר לטיפול ברך הנולד ועם זאת להמשיך בעבודתה הסדירה, בניכוי שעת עבודה אחת, וזאת במשך תקופה של 4 חודשים מתום חופשת הלידה, ובלבד שהיא עובדת במשרה מלאה.

כמו כן, יש לציין, כקבוע בסעיף כי ההיעדרות המותרת על פי סעיף זה היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה של העובדת.

מה קורה במקרה ולא ניצלה העובדת את שעת ההנקה?

במקרה ועובדת לא ניצלה את זכותה ל"שעת הנקה", היא איננה זכאית לפיצוי לתוספת במשכורתה וזאת בתנאי שהיא עצמה ויתרה על זכותה האמורה. יחד עם זאת, במידה והמעביד מנע מהעובדת לנצל את הזכות, נראה כי העובדת תהיה זכאית לפיצוי לפחות בגובה שעת עבודה רגילה לכל יום בו נמנע ממנה לנצל את הזכות הנ"ל. המילה האחרונה תהא לבית הדין לעבודה.