פיטרת עובדים? רוצה לשלם להם את המגיע להם אך לוודא שלא תהיה חשוף לתביעות עתידיות? מה עושים? מחתימים את העובדים עם קבלת התשלומים על טופס ויתור כדין!

ככלל, השקפת העולם של בתי הדין לעבודה הינה כי זכויות העובדים שנקבעו בחוקי המגן של מדינת ישראל, הזכויות הסוציאליות – הן קוגנטיות, כלומר אי אפשר להתנות עליהן! כלומר- אם במסגרת חוזה העבודה, טרם תחילת העבודה מוחתם העובד על חוזה, במסגרתו נקבעים לו תנאים סוציאליים הפחותים מהחוק או נשללות ממנו זכויות הקבועות בחוק – לחוזה כזה אין תוקף משפטי מחייב!

לעומת זאת בית הדין מעניק משמעות לחתימה על טופס ויתור שנעשה בין הצדדים עם סיום יחסי העבודה במסגרת הסדר כולל וזאת אם נתקיימו מספר תנאים מקדימים. אם תקפידו על תנאים אלו הסיכוי שעובד יוכל לקבל איזשהו פיצוי בגין יחסי העבודה או סיומם קטן משמעותית.

הצעדים לניסוח כתב ויתור תקף:

  • כתב הויתור יכלול שם חתימה ותאריך – בדיוק כמו בחוזה העסקה!
  • כל זכות או תשלום עליהן מוותר העובד צריכות להופיע בכתב הויתור.
  • לפני החתימה על כתב הויתור אתה צריך להציג בפני העובד טופס גמר חשבון המפרט את כל התשלומים וכל זכויותיו, זאת מבלי להסתיר כל מידע מהעובד, ודף זה יצורף לכתב הויתור עליו יחתום העובד כנספח א'.
  • צריך לתת לעובד זמן סביר לבחון את זכויותיו – ולציין כי העובד בדק והתייעץ ולמרות זאת חתם על הטופס.
  • להסביר לעובד את משמעות החתימה – לא יכול לתבוע דבר בגין יחסי העבודה וסיומם.
  • אם אתה משלם לעובד תשלומים גבוהים, לדוגמה 150% פיצויי פיטורים – יש לציין זאת מפורשות ולכתוב כי אלו יוחזרו לאלתר בכל מקרה אם יגיש העובד תביעה בגין יחסי העבודה.
  • אם מדובר בפשרה בין הצדדים – חשוב לציין זאת מפורשות!

נקיטת הצעדים הבאים תקשה על העובד לטעון בבית הדין כי אין תוקף לכתב הויתור עליו חתם, ותצמצם סיכויים להגשת תביעות מצד העובדים!