מיהו ועד העובדים?

ועד העובדים הינו התאגדות של עובדים המייצג את העובדים מול המעסיק ומסייע להם לממש את זכויותיהם.

חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז 1957 קובע בסעיף 33 ח את זכותו של כל עובד לפעול להקמת ועד להתארגנות בארגון עובדים.

זכויות וסמכויות של ועד עובדים לפי החוק והפסיקה:

פסיקת בתי הדין לעבודה וההתפתחות ההיסטורית של העבודה המאורגנת הובילו לכך שבחלק מהמקומות הועד אינו מהווה יחידה עצמאית אלא שלוחה באותו מקום של גוף ארגוני גדול.

במשמעות המשפטית, הועד הוא הגוף המייצג את העובדים מול המעסיק כיחידה אחת.

לועד סמכויות וזכויות רבות וביניהן: ניהול משא ומתן מול המעביד על השגת הסכם קיבוצי, לפי חוק הסכמים קיבוציים והכרזה על סכסוך עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה תשי"ז 1957.

הסכם קיבוצי הוא אותו הסכם שנחתם בין ארגון עובדים למעביד או ארגון מעבידים בעניין קבלה לעבודה, תנאי העסקה, זכויות וחובות של שני הארגונים ועוד.

העובד לא יכול לוותר על הזכויות המוענקות לו בסעיפים האישיים שבהסכם הקיבוצי וההוראות בהסכם יכולות רק להוסיף לזכויות העובד ולא לגרוע מהן.

בכדי שיוכל הועד לחתום על הסכם קיבוצי במקום עבודה מסוים, צריך להיות ארגון שבו חברים רוב העובדים שההסכם יחול לגביהם ובלבד שהמספר אינו נמוך משליש מהעובדים.

סמכות אחרת המוקנית לועד העובדים היא להכריז על סכסוך עבודה. סכסוך מעין זה עוסק במחלוקות שבין העובדים והמעביד לעניין תנאי עבודה, התחלה או סיום עבודה או הסכם קיבוצי.

החוק מאפשר לנציגות שנבחרה על ידי רוב העובדים לייצגה מול המעביד לעניין זה ומעניקה לה את הזכות להכריז על סכסוך עבודה והשבתת העבודה בהתאם לכך עד שהעניין יגיע לפיתרון!