מהי הטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית בעבודה מוגדרת כהתייחסות לאישה או לגבר כאל אובייקט מיני כאשר הם אינם מעוניינים בכך.

באילו נסיבות תהווה הטרדה מינית עבירה פלילית?

יש אבחנה בחוק בין מקרים שמתרחשים בין עובדים לעובדים אחרים, ובין מקרים שמתרחשים במצב של יחסי סמכות ומרות.

יש לזכור- המעביד אחראי לטפל בכל מקרה ומצב של הטרדה מינית במקום העבודה.

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, קובע כי במקרים של התייחסויות והצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני יש לראות כמקרה של הטרדה מינית.

הדבר חמור שבעתיים כאשר יש יחסי מרות או כפיפות בין הצדדים לדוגמה : בוס ועובדת.

להלן האבחנה בין המקרים:

 • בין העובדים והעובדות: על המוטרד/ת להתנגד להצעה בפעם הראשונה ורק במקרה של פנייה שנייה של המטריד/ה יחשב הדבר להטרדה מינית.
 • יחסי סמכות ומרות בהקשר של יחסי מעסיקים לעובדים: מעשים מגונים או סחיטה באיומים, הצעות, אמירות והתנהגות הנושאים אופי מיני ונעשים במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, ייחשבו הטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא סירבו להצעות ולא דחו אותן במפורש. אין צורך שהעובדים יביעו התנגדות משום שביחסי מרות וכפיפות יש קושי מובנה בהבעת התנגדות מכח היחסים.

כיצד מונעים הטרדה מינית במקום העבודה?

ראוי כי המעביד ידריך את העובדים להימנע מכל אמירה שנושאת רמזים ואופי מיני וכיולה להוות הטרדה מינית.

בכל מקרה של יחסי מרות, על הצד הממונה להימנע מליצור או ליזום כל מצב העלול להיחשב כהצעה, או התייחסות בעלת אופי מיני.

מה אסור?

במקרים בהם לא מתקיימים יחסי מרות, יש לנהוג במשנה זהירות,

יש להימנע מהתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ואף מהתייחסויות לא מילוליות כמבטים, קריצות ובהיות.

לדוגמא יש להדריך את העובדים מאמירות בעלות אופי מיני כגון: "מדוע את עייפה, מה עשית אתמול בלילה?

 • אסור להתייחס בהתייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.
  אסור ליצור סביבה עוינת. למשל איסור על צפייה באתרים פורנוגרפיים, שליחת מיילים מיניים או סיפור בדיחות גסות במקום העבודה.
  אסור להשתמש בכח לסחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

אחריות המעסיקים

החוק למניעת הטרדה מינית מחיל על האחריות על המעסיק למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה.

בנוסף קמה חובה של המעביד לבדוק כל תלונה ומקרה של הטרדה מינית במסגרת מקום העבודה.

החוק קובע את דרך הטיפול בתלונות הטרדה מינית כלהלן:

 • על המעסיק/ה למנות אחראי/ת שתפקידם לקבל ולטפל בתלונות.
 • במקום עבודה המעסיק מעל ל-25 עובדים יש לקבוע תקנון  לצפייה בתקנון לדוגמא,

כמפורט בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998.

 • המעביד ינקוט באמצעי מניעה מקדימים, להביא את הוראות החוק והתקנון לידיעת כל העובדים והעובדות והממונים/ות,
 • באחריות המעביד לארגן פעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית בתכיפות סבירה
 • יש לאפשר לעובדים/ות להשתתף במשך שעות העבודה, בפעולות הסברה.

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה עומדת לרשות המעבידים לקבלת ייעוץ וסיוע ביישום הדרכים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

למידע על השירותים וכלי הסיוע שמעמידה נציבות השוויון לרשות מעסיקים, לחצו כאן.

מעבידים שלא ימלאו אחר הוראות החוק יהיו חשופים הן לקנס פלילי (במקרה שלא פורסם תקנון) והן לתביעה אזרחית שיוכלו המוטרד/ת להגיש נגדם.

במקביל לתביעה שכנגד המטריד/ה.

דעו כי מעסיקים/ות חשופים לתשלום פיצויים, ללא הוכחת נזק ובלי קשר לאחריות העובד/ת. למידע בנושא אכיפת זכויות עובדים, לחצו כאן.