חופשה ללא תשלום, האם ניתן לקחת ומתי?

חופשה ללא תשלום – מצב בו העובד מפסיק לעבוד ולקבל שכר לתקופה מסוימת.

מתי ניתן לקחת חופשה ללא תשלום?

חופשה ללא תשלום תעשה רק באישור הן העובד והן המעביד.

עם זאת, לכלל זה מס' חריגים:

  1. מקום בו מוסכם בחוזה עבודה אישי בין הצדדים על מקרים בהם יתאפשר לעובד לקחת חופשה ללא תשלום או למעביד להוציא לחופשה כאמור.
  2. מקום בו מוסכם בחוזה עבודה קיבוצי על תנאים ונסיבות בהם תינתן לעובד האפשרות לקחת חופשה כאמור.
  3. מקום בו ניתנת אפשרות לנטילת חופשה כאמור בחיקוק מפורשות.
חשוב לדעת, חופשה ללא תשלום בצורה כפויה מהווה הרעת תנאים ומזכה את העובד להתפטרות כדין מפוטר!!

האם בחופשה ללא תשלום נשמרים יחסי עובד מעביד?

המסגרת של יחסי עובד מעביד בחופשה ללא תשלום נשארת.

קיימת חובת הגינות בין הצדדים והעובד יפר חובה זו במידה ויעבוד במהלך החל"ת בעסק מתחרה וכו'.

מהו דין חופשה ללא תשלום לעניין פיצויי פיטורים?

בתקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים, נקבע כי ימי חופשה ללא תשלום יספרו כימי עבודה לטובת חישוב פיצויי הפיטורים אלא אם כן זמן החופשה חורג מ– 14 ימים לכל שנת עבודה.

במהלך החופשה, כאמור אין המעביד חייב להפריש כספים לפנסיה / קרן השתלמות.

האם אדם שנמצא בחופשה ללא תשלום זכאי לדמי אבטלה?

בית המשפט דן בסוגיה ופסק כי זכאות לדמי אבטלה תקבע בהתאם לנסיבות.

סביר להניח שדמי אבטלה ישתלמו לעובד שיצא לחל"ת באינוס.

האם על המעביד להמשיך לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לעובד?

על המעביד חלה החובה לשלם ביטוח לאומי עד לכדי חודשיים מתחילת החל"ת והוא יכול לנכות סכום זה מזכויות העובד. לאחר חודשיים, תחול חובת התשלומים ישירות על העובד, לפי גובה התשלום המשתכר שכר מינימום.

לכלל זה חריג, אישה נשואה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי כאמור בתקופת החל"ת.

האם בסוף החל"ת חוזר העובד לאותו תפקיד אותו ביצע לפני יציאתו לחופשה?

יחסי עובד מעביד ממשיכים לחול במהלך החופשה ועל כן זכאי העובד לחזור באותם התנאים בהם עזב. עם זאת המעביד יכול לערוך שינויים מכיוון שהתנאים לא מתפרשים כאותה המשרה.