מעסיק או העסקת עובד זר? מספר דברים שעליך לדעת:

 • כאשר שוכרים עובד סיעודי זר לעבודה יש לחתום עימו חוזה עבודה בכתב בעברית ובשפתו של העובד.
 • שכר העובד לא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק.
 • יש לספק לעובד מגורים לכל תקופת העסקתו ועד 7 ימים לאחר תום ההעסקה. ניתן לדרוש מהעובד השתתפות כספית במגורים אותה יש לנכות משכרו.
 • נדרש להסדיר לעובד זר ביטוח רפואי פרטי לכל תקופת ההעסקה. המעסיק חייב למסור לעובד את סיכום פוליסת הביטוח בשפה שהעובד מבין וכן רשאי לדרוש את השתתפות העובד בעלות הביטוח ולנכות משכרו.
 • ניכויים משכר העובד:

   1. ניכויי חובה
    • מס הכנסה.
    • ביטוח לאומי.
   2. ניכויי רשות

  סך הניכויים מוגבלים לעד 25% משכרו החודשי של העובד.

 • להלן רשימה חלקית:
   • מגורים (כולל הוצאות נלוות למגורים; חשמל, גז, מים ובלבד שלא יעלה על 76.81 ש"ח)
   • מיסים עירוניים
   • ביטוח רפואי ( הניכוי לא יעלה על מחצית הסכום ששילם המעסיק בפועל, ולחלופין יעמוד על 117.65 ש"ח לחודש, הנמוך מביניהם).
  • עובד זכאי למנוחה שבועית של 36 שעות רצופות.
  • יש לשלם לעובד זכויות סוציאליות כמו דמי הבראה, ימי חג, ימי חופש, ימי מחלה, והפרשות לקרן פנסיה.