חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) התשנ"ח – 1998 קובע:

עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו.

חוק היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג קובע:

עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס – 2000 היעדרות עקב הריון ולידה

החוק קובע כי עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד – 1993 היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן זוג

החוק קובע כי עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנה (להלן – ההורה), זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה בשל היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד שלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.