בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בתע"א 2572/09 ,2573/09 ענבל מלכה, ענבל שרון נגד הריבוע הכחול בע"מ, דחה את תביעתן של שתי קופאיות ברשת הריבוע הכחול שטענו כי אולצו להתפטר במהלך הריונן מהסניף בו עבדו.

עובדות המקרה:

התובעות עבדו כקופאיות באחד מסניפי הנתבעת, רשת הריבוע הכחול. בזמן שהיו שתי העובדות בהריון ערכו להן ישיבת בירור בה נקבע שהן עשו שימוש לרעה בשוברי מבצע מיוחדים של הרשת במהלך קנייה אישית של אחת מהן והומלץ לנקוט בצעדים משמעתיים כנגדן.

לאחר שהודו התובעות במיוחס להן, הוצגה בפניהן האפשרות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין כדין או להמשיך בהליך המשמעתי.

מיד לאחר הישיבה, חתמו העובדות על מכתבי התפטרות ועבודתן הופסקה תוך ששולמו להן פיצויי פיטורים במלואם עבור תקופת עבודתן.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים נגעה לנסיבות סיום עבודתן של התובעות. התובעות טענו כי הופלו לרעה על רקע היותן בהריון והתפטרותן נעשתה מתוך לחץ וכפייה בחשש שאם לא יתפטרו תישלל מהן הזכות לפיצויי פיטורים בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי החל בחברה. מנגד, טענה החברה כי התובעות התפטרו מרצונן החופשי וכי לא הופעל עליהן כל לחץ.

החלטות:

לאחר בחינת תנאי המבצע ועדויותיהן של התובעות, הגיע בית הדין למסקנה כי הן מימשו את שוברי המבצע שלא ע"פ הכללים.

ביחס לשאלה האם התפטרותן של התובעות נעשתה מרצונן החופשי או שמא מדובר בהתפטרות מתוך לחץ וכפייה, קבע בית הדין כי התובעות לא עמדו בנטל המוטל עליהן להוכיח פגמים אשר יצדיקו את ביטול התפטרותן ועל כן דין טענות אלה להידחות.

החברה פעלה לטובת התובעות ושילמה להן פיצויי פיטורים על אף מעשיהן החמורים ועל אף שיכלה לשלול את הפיצויים מהן בהתאם לתנאי ההסכם הקיבוצי, ועל כן לא ניתן לאפשר לתובעות לחזור בהן מהתפטרותן.

בנוגע לטענת התובעות על כך שהופלו לרעה בשל הריונן, קבע בית הדין כי התובעות לא הצביעו על אפליה לכאורה. לפי הפסיקה, על התובע להראות הוכחות לאפליה, ולא ניתן להעביר את נטל ההוכחה אל המעסיק.

הוכח שנסיבות סיום עבודתן של התובעות אינן קשורות כלל להיותן בהריון כי אם התנהלות לקויה מצידן בעניין שוברי המבצע אשר בגינה פוטרו גם קופאיות אחרות שהיו מעורבות במקרה ולא היו בהריון.

עוד נקבע כי לא חלה על החברה חובה לקיים שימוע לתובעות שכן במקרה דנן התובעות התפטרו מרצונן החופשי.