1. זכותון הינו אתר מידע ושירותים לעובדים בישראל או עובדים המועסקים בחו"ל תחת החוק הישראלי.
 2. הכניסה השימוש והגלישה באתר זכותון www.workrights.org.il יהוו הסכמה מפורשת לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטות באתר.
 3. מובהר בזאת כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם בין זכותון לכל משתמש באתר ביחד ולחוד.
 4. זכותון מעדכנת מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר בהתאם להוראות החוק ועל המשתמשים מוטלת האחריות להתעדכן בהתאמה.
 5. המידע המופיע באתר אינו תחליף לייעוץ פרטני בכל מקרה ומקרה, ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולה כזו או אחרת.
 6. המידע מופיע באתר AS IS ואינו מותאם לגופו של עניין למשתמש ספציפי או מצב ספציפי, המשתמש יישא באחריות הבלעדית לאופן בו הוא עושה שימוש בתכני האתר או באמור בו.
 7. תכני אתר זכותון מוגנים באמצעות זכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש במישרין או בעקיפין ללא קבלת הסכמה בכתב מבעלי האתר. הסכמה לשימוש בתוכן יש לקבל מראש ובכתב באמצעות פניה למערכת זכותון בכתובת info@workrights.org.il
 8. אהבתם תוכן או מידע באתר? ניתן לשתף אותו באמצעות לחצני השיתוף המופיעים באתר שלנו או באמצעות העתקת הקישור לדף הספציפי באתר.
 9. אין להציג או לפרסם או לשלוח את המידע באתר בכל דרך אחרת.
 10. המידע באתר נועד לשמש עובדים למטרות אישיות ופרטיות ואין להציג, לפרסם, לשדר, להעתיק, להפיץ, או לסחור במידע המוצג בכל צורה שהיא.
 11. זכותון מבהירה בזאת כי ייתכנו אי דיוקים ו/או טעויות במידע המופיע באתר וזכותון אינה אחראית לכל נזק במישרין או בעקיפין, שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר.
 12. על המשתמש מוטלת האחריות להיוועץ בגורמים מקצועיים רלבנטיים לצורך נקיטת הליכים או צעדים, להחליט על אופן ההתקשרות והתשלומים כתוצאה מהתקשרות עם גורמים המפורסמים באתר ואשר מספקים שירותי יעוץ וליווי פרטני.
 13. מובהר בזאת כי לאתר זכותון אין כל אחריות לעניין התקשרות פרטנית של משתמש מול כל גורם מקצועי המפורסם באתר ומציע שירותים משפטיים או אחרים.
 14. הגלישה והשימוש באתר לא יהווה בסיס להליך משפטי כנגד זכותון או מי מטעמה.
 15. בכל מקרה של סתירה או אי הבנה בין החוק לפרסומי המידע באתר- ייגברו הוראות החוק ויש לפרש את התכנים באתר לאור הוראות החוק החל באותה העת.
 16. זכותון רשאית לשנות את מבנה האתר, תכני האתר או עיצובו על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא חובה לשמור על התכנים המופיעים באתר או לגבות אותם.
 17. זכותון אינה מעניקה שירותים טכניים לגולשי האתר ואינה מתחייבת לפעילות רציפה ותקינה של האתר ללא תקלות טכניות או הפרעות ולא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף, שנגרם עקב שימוש בתוכנה או ביישומים שהורדו באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.
 18. פרסום של תגובה בלתי הולמת, פוגענית, בלתי חוקית, בעלת אופי פלילי או מעודדת פעילות בלתי חוקית הינה אסורה.
 19. פרסום של תגובה בעלת אופי מסחרי שיווקי, הפנייה לאתרים אחרים, תגובות בעלות אופי פרסומי או מכירתי מהווה הפרה של זכויות היוצרים ואסורה- המשתמש מתחייב בזאת עם כניסתו באתר שלא לפרסם תגובות מסוג זה.
 20. מובהר בזאת כי פרסום תגובות הנקובות בסעיפים 18-19 תהווה עילה לחסימת המשתמש או דיווח עליו וכן נקיטת פעולה משפטית כנגד המשתמש.
 21. במסגרת האתר, מופעלים קישורים חיצוניים "לינקים" לאתרים אחרים- מובהר בזאת כי לחיצה על לינק ומעבר לאתר אחר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות של אותו אתר. זכותון אינה אחראית לתכנים באתר חיצוני, לתקינותם או אמינותם או עצם קיומם ואין לראות בלינקים אלו המלצה לנקיטת פעולה, אישור התכנים או המלצה מכל סוג שהוא.
 22. ככל שייגרם למשתמש נזק מגלישה באתר חיצוני דרך לינק שהופיע באתר זכותון מובהר בזאת כי האחריות חלה על המשתמש בלבד ואין לזכותון כל אחריות בעניין זה.
 23. באתר זכותון מופיעים פרסומים לבעלי מקצוע או מתן שירותים , ופרסומים מכירתיים- מובהר בזאת כי זכותון אינה אחראית לאמינות הפרסום או תוכנו.
 24. מובהר בזאת כי אין בפרסום האמור המלצה לפנייה או נקיטת פעולה דרך גורמים אלו וכי האחריות להתקשרות, קבלת שירותים, תשלומים וכיוצ"ב מול כל גורם המפרסם באתר מוטלת על המשתמש בלבד.
 25. זכותון אינה צד לכל סוג התקשרות עם הגורם המפרסם, ואינה נושאת באחריות להתקשרות מול צדדים שלישיים ומפרסמים באתר לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. ההתקשרות מול צדדים מפרסמים באתר הינו בשיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.
 26. כל מחלוקת מקצועית או אחרת בין המשתמש באתר זכותון לבין מפרסם באתר – תדון בין שני הצדדים עצמם ומובהר בזאת כי זכותון אינו צד לכל מחלוקת שכזו.
 27. זכותון אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם עקב הגלישה והשימוש באתר, כתוצאה מהורדת תכנים, אפליקציות או לחיצה על קישורים, ואינה מתחייבת לחסינות האתר מפני פגיעות זדוניות או שימוש ללא רשות במידע המאוחסן באתר ובחשבונות דוא"ל של משתמשי האתר שנמסרו באתר לצרכי קבלת עדכונים.
 28. אמינות המידע, דיוק המידע בכתבות ובמאמרים המתפרסמים באתר מטעם גורמים חיצוניים אינו באחריותה של זכותון.
 29. המפרסם הוא הנושא באחריות לתוכן המפורסם על ידו ולאמינות תכניו, וזכותון אינה מבצעת בדיקה למהימנות תכני המפרסמים.
 30. על המשתמש להביא בחשבון טעויות ואי דיוקים ואין לראות במידע המפורסם באתר ייעוץ משפטי או הכוונה שכן כל מקרה לגופו, והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני.
 31. זכותון אינה אחראית על פרסומים מטעם גוגל המופיעים במהלך הגלישה באתר ואין לזכותון כל שליטה על פרסומים אלו.
 32. מידע שמעביר משתמש לזכותון מיוזמתו הינו מידע בלתי חסוי אלא אם צוין אחרת מפורשות.
 33. זכותון תשלח אליך עדכונים והודעות הכוללים מידע שיווקי הנוגע לזכותון ולצדדים שלישיים, בידך האפשרות להורות על הפסקת קבלת הודעות אלו באמצעות הסרתך מרשימת התפוצה בלחיצה על הלינק המופיע בהודעה.
 34. לזכותון הזכות לחסום משתמש מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 35. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בביה"מ בתל אביב.
 36. אין באמור בכדי לוותר על זכויות והגנות נוספות, המוקנות מתוקף החוק לאתר זכותון אף אם לא צוינו והוגדרו מפורשות במסגרת האתר.
 37. המשתמש מתחייב לפצות את זכותון בגין כל נזק, הפסד ואובדן הכנסה שייגרם עקב גלישתו ופעילותו באתר באופן שמפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

האמור לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד