עובדים רבים נתקלים בקושי להבין מה בדיוק נצבר עבורם בקרנות הפנסיה ובקופות הביטוח לאורך תקופת עבודתם. המאמר עסוק בהבהרת המונחים המשפטיים ומסביר מה בדיוק יש לעובד לרשותו בקופות אלו.

ראשית כל – קופות הביטוח, הגמל וקרנות הפנסיה שולחות מידי רבעון ומדי שנה דו"ח לכל מבוטח בו מופיעים כל הסכומים העומדים לרשותו של המבוטח. האחריות לבדיקת נכונותו של הדוח מוטלת על כתפי העובד שצריך לדווח מיד למעסיק ולחברת הביטוח על ההפרשות החסרות.

חשוב מאד לבחון האם ההפקדות בקופה הן רציפות וכמוכן לבדוק שהמעסיק אכן מעביר את הכספים מדי חודש. יש לציין כי למעבידים מסוימים יש הסדרים עם הקופות להעברת הכספים מדי מספר חודשים והדבר תקין כל עוד כל הסכום מועבר.

בטבלה שנשלחת מטעם הקופה, מופיעים הסכומים אותם מעביר המעביד, והסכומים אותם מעביר העובד (כלומר הסכומים שמנוכים משכרו של העובד). זה המקום להדגיש כי העובד משתתף בחסכון לפנסיה – כלומר ב"גמל" והוא מפריש אחוזים לצד הפרשות המעסיק. סכומים אלו יעמדו לרשות העובד עם פרישתו לגמלאות בהתאם לתקנון הקרן או הקופה! לעומת זאת ההפרשות לפיצויים נעשות על ידי המעסיק בלבד, והן יכולות להגיע עד ל – 8.33% מהשכר החודשי, שזוהי ההפרשה המרבית והמלאה לפיצויי פיטורים מלאים.

יש להבחין בין מעסיקים פרטיים אשר לרוב יפרישו על פי האחוזים שנקבעו בצו ההרחבה מיום 1.1.2008, לבין מעסיקים ציבוריים הכפופים להסכמים והסדרים קיבוציים – בהם ייתכנו אחוזי הפרשה גבוהים יותר מזה שקובע הצו.

להלן הקישור לצו ההרחבה לעניין הפנסיה.

זה המקום לציין כי כספי הפנסיה הם של העובד בכל מצב של פיטורים או התפטרות – וישוחררו לטובת העובד עם הגיעו לגיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה במדינת ישראל.

להלן הקישור לחוק גיל פרישה

לעומתם, הכספים המצויים תחת סל ה"פיצויים" ואשר מופיעים בדוח תחת כותרת "פיצויים" הם בפועל כספים של המעביד, אלא אם כן העובד סיים את עבודתו בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים – אז ישוחררו הכספים האלו לטובתו, כלומר המעביד יכתוב מכתב לקרן בו הוא מציין כי הכספים הללו מועברים על שמו של העובד.

נוסח מכתב שחרור

במצב של פיטורים, יחושבו פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, יופחתו הכספים המצויים בקופה או בקרן ואשר משוחררים לעובד, וההפרש ישולם על ידי המעביד.

סך כל הפיצויים המשולמים לעובד מורכבים ממה שיש בקרן על חשבון פיצויים ומשוחרר לטובת העובד (העובד יכול לבחור אם למשוך את הכסף הזה או לא…) והשלמה שמשלם המעסיק ישירות לעובד.

במקרים בהם מסיים העובד את עבודתו ולא מגיעים לו פיצויי פיטורים (דוגמת התפטרות), יכול המעביד למשוך אליו חזרה את מה שהצטבר בקופה על חשבון הפיצויים – שכן כאמור כספים אלו שייכים בעצם למעביד עד שהוא משחרר אותם ומעבירם לעובד.