חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953

החוק קובע כללים ברורים לגבי העסקתם של בני נוער וקובע עונשים במידה וכללים אלה יופרו. במיוחד בתקופת חופשת הקיץ, חשוב לדעת מהם כללי ההעסקה של בני נוער בקיץ ומהן הזכויות המגיעות לבני הנוער.

גיל העסקתם של בני נוער הינו גיל 15 ואילך.

בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנה ניתן להעסיקם בעבודות קלות שאין בהן בכדי להזיק לבריאותם. לגבי עבודות מסוכנות גם אם מלאו להם 15 שנה לא ניתן יהיה להעסיקם.

ישנה הגבלה בגיל בהופעה ציבורית של בני נוער שכרוך בה צילומים לצרכי פרסום – אין להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנה. בכדי להעסיק בני נוער מתחת לגיל 15 יש צורך בהיתר מיוחד ממשרד התמ"ת וחלים עליו כללים מיוחדים ושעות מוגבלות.

האישורים הנדרשים להעסקת בני נוער:

בכדי שמעסיק יוכל להעסיק בני נוער יש שתי דרישות בסיסיות:

  • על בני הנוער ללכת ללשכת התעסוקה באזור בו יעבדו ולהוציא פנקס עבודה.
  • על בני הנוער להיבדק ע"י רופא המשפחה ולקבל אישור מרופא המשפחה.

שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית:

חוק עבודת הנוער קובע כי בני נוער לא יעבדו יותר מ-8 שעות ליום ועד 40 שעות בשבוע.

במקום אשר מותר לעבוד יותר משמונה שעות יוכל בן הנוער לעבוד תשע שעות אבל חייב עד 40 שעות בשבוע.

כמו כן, חשוב לציין – על בני נוער אסור לעשות שעות נוספות!

אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי.

הפסקות:

על המעסיק לתת לנער/ה הפסקה של 45 דקות למנוחה וסעודה.

חשוב לדעת שההפסקה תינתן על עבודה מעל 6 שעות, אל תיתנו שינצלו אתכם או את חוסר ידיעתכם.

עבודה בלילה:

בין השעות 22:00 עד 08:00 אין להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16.

בין השעות 22:00 עד 06:00 אין להעסיק בני נוער שגילם 16עד 18, לפי היתר ובהתקיים נסיבות מיוחדות.

רישום שעות העבודה:

על המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.

שכר העבודה:

שכר העבודה של בני הנוער ישולם באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק ובהתאם לגיל בני הנוער.

עד גיל 16 (לא כולל) – 17.39 ש"ח לשעה.

מגיל 16 עד גיל 17 (לא כולל) – 18.64 ש"חs לשעה.

עד גיל 18 – 20.63 ש"ח לשעה.

הוצאות נסיעה:

יש לשלם לבני הנוער הוצאות נסיעה עד לסכום 22.70 ש"ח ליום עבודה.

ימי חופשה:

אם עבד משרה מלאה – זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה

אם לא עבד 200 ימים בשנה זכאי לחלק יחסי של ימי החופשה.

בני נוער פטורים מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה):

על המעסיק למסור הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו.

מעביד צריך לדעת כי העסקת בני נוער בניגוד להוראות חוק עבודת הנוער, לא תוכל לפטור אותו מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר שבני הנוער זכאים לו עבור עבודתם, עקב עבודתם ולפי כל דין.

מעסיק אשר יעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס.