התקשרו לייעוץ ראשוני 03-6399334
 • מטרת החוק :

   לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

מהו החוק למניעת הטרדה מינית ומה מטרתו?

מטרתו המוצהרת של החוק למניעת הטרדה מינית היא הגנה על כבוד האדם חירותו ופרטיותו וקידום שוויון בין המינים.
במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית הקפיד המחוקק להתייחס לאופן ההטרדה וכלל במסגרתה היבטים רבים,
כך נכללו :

 • מילים או התנהגות
 • התייחסות בכתב או בעל פה
 • התייחסות באמצעות סרטונים תמונות או קבצי קול
 • התייחסות באמצעים כתובים או במחשב ובקבצים דיגיטליים

כל אלו יכולים להוות הטרדה מינית ללא יוצא מן הכלל והבחינה של המעשה – תיעשה לפי תוכנו בלבד.

הידעת?

הוטרדת מינית באוטובוס? יש לך זכות לבקש מהנהג לנסוע ישירות לתחנת המשטרה
לנוסע באוטובוס עומדת הזכות לבקש מנהג האוטובוס להסיע את האוטובוס לתחנת המשטרה, אם לדעתו נעברה עבירה כלפי אחד הנוסעים או כלפיו – בגוף או ברכוש.
תקנה 442 לתקנות התעבורה קובעת כי לבקשת הנוסע- נהג האוטובוס מחויב בהסעת האוטובוס אל תחנת המשטרה אם יש לו יסוד סביר להאמין כי העבירה אכן התקיימה.
זכות זו נתונה לנהג גם כאשר מדובר בתלונה של נוסע על עבירת הטרדה מינית באוטובוס.
עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

עו"ד דיני עבודה שרון טייץ

הטרדה מינית בעבודה מהי?

כדאי שתדעו מהי הטרדה מינית בעבודה ומתי כדאי וראוי עבורכם להגיש תביעה על הטרדה כזו?

 • הטרדה מינית בעבודה?

  החוק קובע כללים נוקשים והוראות שהמעסיק צריך לבצע בכדי למנוע הטרדה מינית במסגרת העבודה.

  בנוסף בחוק נקבעו פעולות לביצוע על ידי המעסיק במקרה של תלונה על הטרדה מינית.

מקרים אלו יכולים לזכות אתכם בפיצוי כספי מידי המעסיק.
חשוב לזכור שלא כל הטרדה בעבודה עולה לכדי הטרדה מינית בעבודה וייתכן ומדובר בסיטואציה אחרת.

 • הגשת תביעה בבית הדין לעבודה בגלל הטרדה מינית?

  1. את משלמת אגרה מופחתת בפתיחת התיק
  2. בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לך פיצוי כספי על הנזק שהוכחת (לדוגמה- אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי) וגם פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ₪.

החוק קבע כי לבית הדין לעבודה תינתן הסמכות לדון בתלונות של הטרדה מינית בעבודה ואלו סעיפי החוק הרלבנטיים:

10. (א)לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי שענינו אחד מאלה –

(1)הטרדה מינית שעשה מעסיק, או ממונה מטעמו, לעובדו, או שעשה עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;
(2)התנכלות של מעסיק, או של ממונה מטעמו, כלפי עובד, או של עובד כלפי עובד אחר, במסגרת יחסי עבודה;
(3)אחריות מעסיק בשל הטרדה מינית או התנכלות שעשה ממונה מטעם המעסיק לעובדו, או עובד לעובד אחר, במסגרת יחסי העבודה.

אלו המעשים שנקבעו בחוק כמעשי הטרדה מינית והתנכלות  בסעיף 3 לחוק:

"3. (א)הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1)סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
(2)מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;
(3)הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;
(4)התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;
(5)התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
(5א)פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום"

 • האם יש נסיבות בהן יש הגנה על פרסום סרט תמונה או הקלטה?

  כן!

  הנסיבות הן :

  •  הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;
  • הפרסום נעשה למטרה כשרה;
  • יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו
 • הידעת?

  במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית חלק חובה מיוחדת על המדינה, כלומר על כל מוסדות המדינה בפועל לדוגמה- אוניברסיטאות, שירות בתי הסוהר, משטרה, צבא וכיוצ"ב- למנוע הטרדה מינית במסגרתם.

החוק קבע כי יש נסיבות בהן כל אחד מהמעשים שפורטו לעיל יהווה הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות ואלו המקרים:

 • לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין;
 • למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל; בפסקת משנה זו, "טיפול נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א לחוק העונשין;
 • לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
 • לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
 • לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים
 • לאדם תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
 • לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור
 • לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.


הטרדה מינית והתנכלות – עבירות והוראות החוק לענישה:

"5. (א)המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), דינו כדין הפוגע במזיד בפרטיות זולתו כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
(ב)המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.
(ג)הטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן (א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן (ב), דינו – מאסר ארבע שנים.
(ד)הוראות סעיפים 2א ו-2ב לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957, יחולו על חקירתו של מי שנפגע בעבירה לפי סעיף זה ועל עדותו בשל עבירה כאמור."
(ה)הוראות סעיף 352 לחוק העונשין יחולו לענין פרסום שם של מי שנפגע בעבירה, או שהתלונן כי נפגע בעבירה, לפי סעיף זה.

החוק התייחס במסגרתו למקרים ספציפיים בהם ההטרדה המינית היא חמורה, ובהבנת הסביבה בה מצויים המטריד והמוטרד,

לכן נקבע כי במקרים מסוימים גם אם הנפגע אינו אומר מספיק, אינו אומר די!, ואינו מבקש לחדול מהפעולות – עדיין מתבצעת כאן עבירה של הטרדה מינית.

יש לזכור כי במקרם רבים מדובר בבעל סמכות ויש לנפגע בעיה להפסיק את ההטרדה

כך לדוגמה:

*תלמיד בביה"ס יפחד להגיד למורה מספיק

*אנשים עם מוגבלויות גופניות או שכליות לא תמיד יכלים להתנגד למעשה ההטרדה,

*מטופל שנמצא אצל פסיכולוג יפחד ואולי יחשוב שההטרדה תקינה והיא חלק מהטיפול…

לכן במקרים אלו הנקובים בחוק נקבע כי יש הטרדה גם אם הנפגע לא סירב ולא ביקש להפסיק את האמירות או ההתנהגות!

 

אל תשבי בשקט עם הטרידו אותך מינית

הטרדה מינית – הגשת תלונה במשטרה לפי הוראות החוק:

החוק קבע כי נפגע מהטרדה מינית יכול לפנות בהליך של הגשת תלונה למשטרה בגין ההטרדה.
במהלך הגשת התלונה יכול הנפגע לבקש להיחקר על ידי חוקר מאותו המין שלו כדי למנוע אי נעימות
מה העונש? בית המשפט יכול לגזור מאסר ופיצוי כפסי או אחד משניהם או שניהם יחדיו לטובתו של המתלונן.

איך מגישים תלונה במשטרה על הטרדה מינית?

1. ניגשים לתחנת המשטרה הקרובה למקום המגורים
2. לפי שיקול דעת חוקרי המשטרה תיערך חקירה כולל גביית עדויות מעדים רלבנטיים ומהאדם נגדו הוגשה התלונה.
3. אם התובע המשטרתי יחליט כי יש להגיש כתב אישום כנגד הפוגע- יוגש כתב אישום וייערך הליך פלילי בביה"מ
בסוף ההליך – ביה"מ יקבע אם הנאשם מורשע בעבירה פלילית של הטרדה מינית או בכל עבירה אחרת שתעלה מההליך.
ביה"מ יכול להטיל עונש מאסר או מאסר על תנאי או עבודת שירות או קנס וכן פיצוי כספי לטובת המתלונן.
 • שימו לב!

  מרגע ביצוע העבירה יש התיישנות על הגשת תלונה, הכל בהתאם לעבירה ולנסיבות.

  לאחר תקופת ההתיישנות לא ניתן להעמיד לדין פלילי אדם שנחשד בביצוע העבירה

  לכן חשוב לא להשתהות בהגשת התלונה.

חובות המעסיק במקרים של הטרדה מינית בעבודה נקבעו במסגרת התקנות שהותקנו לחוק למניעת הטרדה מינית

התקנות הותקנו בהמשך לחוק למניעת הטרדה מינית. התקנות מפרטות את חובות המעסיק וקובעות כללים במגוון תחומים:

  • כיצד על מעסיק לטפל בתלונות על הטרדה מינית
  • כיצד על המעסיק לפעול למניעת הטרדה מינית
  • כיצד צריך להיות בנוי תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה

הוטרדת מינית במהלך טיפול רפואי או ביקור בבית חולים או קופת חולים בידי מטפל, רופא או אחות?

החוק קובע מנגנון מיוחד לטיפול בתלונות הטרדה מינית במערכת הבריאות
ועובדי מערכת הבריאות חשופים להעמדה לדין משמעתי נוסף על כלל ההליכים הנקובים בחוק.
נפגעת במערכת הבריאות – פנה להגשת תלונה במשרד הבריאות!

את התלונה יש לשלוח אל הממונה על הטיפול בהטרדות מיניות במטופלים בנציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים

צרו קשר עם עורך דין מומחה אם הוטרדתם מינית בעבודה

אם נתקלתם בעבירה של הטרדה מינית במסגרת העבודה כדאי לפנות מיידית לייעוץ של עו"ד מומחה בתחום דיני העבודה.

עו"ד דיני עבודה יסייע לכם בהגשת התלונה ובתהליך הבירור של התלונה מול הממונה על הטרדות מיניות בעבודה.

עוה"ד וילווה אתכם בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה או בהליכים אזרחיים אחרים מול המטריד.

המעביד אחראי לפי הוראות החוק לבירור כל תלונה של הטרדה מינית שהוגשה אליו במסגרת העבודה.

מעסיק חייב למלא את כל התנאים  כמפורט בחוק אחרת הוא חשוף לתשלום פיצוי כספי למוטרד.

הוטרדתם מינית בעבודה? פנו אלינו ונסייע לכם במקצועיות ובדיסקרטיות.

לייעוץ ראשוני ללא עלות השאירו את הפרטים ונחזור אליכם: