חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 – קובע כמה ימי מחלה זכאי עובד שנעדר ממקום עבודתו לקבל עקב מחלה.

הזכות לדמי מחלה:

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימאלית:

 1. החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור – תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו.
 2. בעד הימים השני והשלישי להעדרו – מחצית דמי מחלה.

על מנת שתקום הזכות לדמי מחלה צריך שיתמלאו 2 תנאים מצטברים:

האחד – אי יכולת לעבוד, והשני – הסיבה לאי יכולת לעבוד, כגון מצב בריאותי לקוי.

 • הוראותיו של חוק זה מתייחסות אך ורק לעובדים שעניין תשלום בגין תקופת מחלה לא הוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי, כמשמעו בחוק זה.
 • במקום בו לא הוצג הסכם או הסדר קיבוצי החל על המפעל ועובדיו ואין צו הרחבה מחייב בנושא דמי מחלה, יחושבו אלה ע"פ הוראות החוק.
 • ימי מחלה שלא נוצלו במהלך העבודה אינם עומדים לפדיון אלא אם קיימת הוראה הסכמית אחרת בין הצדדים.

תקנות דמי מחלה:

1. הודעה למעביד

עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלתו או מחלת ילדו או מחלת בן/בת הזוג, ימסור למעביד הודעה על כך תוך שלושה ימים מהיום הראשון להעדרו ועל התקופה שבה לא היה מסוגל לעבוד.

2. תעודת מחלה

עובד הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו שבה מצוינים הפרטים:

 • שם החולה ומס' זהותו.
 • אבחון המחלה.
 • התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבוד עקב מחלה.
 • שם הרופא ומענו.
 • תאריך הוצאת התעודה.

מועד תשלום דמי המחלה:

 1. המעביד ישלם לעובדו דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעודת המחלה הוגשה למעביד לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור.
 2. לא הוגשה תעודת המחלה לפני המועד האמור, ישולמו דמי המחלה במועד קרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

תקופת הזכאות המקסימאלית לדמי מחלה:

תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לחודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו המעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שחל עליו חוק זה ולא יותר מ -90 יום.

פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה:

מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו בתקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימאלית.

הוראות הסעיף לא יחולו באחד מאלה:

 • המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
 • מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, ואם לתאגיד ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות.

גובה דמי המחלה:

דמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו.

דין דמי מחלה:

דין דמי מחלה המשולמים מאת המעביד כדין שכר עבודה לכל דבר.