חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) – קובע שעובד אשר נשאר בבית עקב מחלת ילדו שטרם מלאו לו 16 שנים, יקבל תגמול עבור יום המחלה של ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו, אם התקיים אחד מאלה:

  • בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו – עד 8 ימים בשנה.
  • כאשר הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד – עד 16 ימים בשנה.

לפי החוק, לכל הורה לילדים עד גיל 16 יש זכות להיעדר מהעבודה על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי מדי שנה, וזאת עד תקרה של שמונה ימי עבודה בשנה.

זאת בתנאי שבן הזוג של העובד הינו אדם עובד אף הוא, אשר אינו נעדר מעבודתו לצורך טיפול בילד המשותף שחלה (לא ניתנת אופציה ששני בני הזוג ישהו בבית עם הילד החולה). כלומר, יחד זכאים בני זוג עובדים ל- 16 ימי מחלה עבור ילדיהם.

הורים יחידים או הורים בעלי משמורת מלאה על ילדיהם, יהיו זכאים ל- 16 ימי היעדרות בשנה, כלומר – מכסה כפולה ממה שזכאים הורים רגילים.

היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד

החוק קובע שעובד אשר נשאר בבית עקב המחלה הממארת של ילדו, שטרם מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו על חשבון תקופת המחלה או על חשבון ימי החופשה (לפי הבחירה של העובד). כאשר העובד הינו הורה יחיד יהיה זכאי לזקוף 110 ימים.

היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות

החוק קובע שעובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 15 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה או על חשבון ימי החופשה.

תשלום על ימי ההיעדרות

התשלום על ימי ההיעדרות בשל מחלת ילדי העובד זהה לאופן תשלום דמי מחלה בשל מחלת ההורה עצמו או בשל מחלת בן הזוג. כלומר, עבור יום ההיעדרות הראשון לא מגיע תשלום, עבור הימים השני והשלישי מגיע 50% משכר העבודה, והחל מהיום הרביעי מגיע 100% מהשכר.

המעסיק רשאי לדרוש אישור רפואי המעיד על מחלת הילד לצורך תשלום דמי המחלה, וכן אישור על כך שבן הזוג של העובד לא לקח ימי מחלה ממקום עבודתו בגין אותם ימים.

יש להדגיש כי מדובר ב-8 ימי היעדרות בשנה עבור כלל ילדיו של העובד. כך למשל, גם אם לעובד שלושה ילדים, הוא זכאי ל- 8 ימי היעדרות בסך הכל.