אבטלה הוא מצב של חוסר תעסוקה לאדם שהיה מועסק קודם לכן.

בתקופת האבטלה המוגדרת בחוק זכאי עובד שפוטר לתשלום דמי אבטלה מיד עם פיטוריו.

ועובד שהתפטר צריך להמתין 90 ימים מסיום העבודה ויוכל לאחר מכן לקבל דמי אבטלה.

דמי האבטלה ניתנים לפי גיל העובד ומספר הילדים עד גיל 18 בהתאם לתקופה הקובעה בחוק הביטוח הלאומי