מבצע אכיפה לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002

משרד התמ"ת פרסם ידיעה לפיה סטודנטים שהוכשרו על ידו כמפקחי עבודה, ישולבו כמפקחי עבודה במבצע אכיפה.

מטרת המבצע:

אכיפה מוגברת של חוקי העבודה בקרב קבלני שירותים ובקרב קבלני כוח אדם, בין היתר, לאכיפת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002.

בעקבות ממצאי ביקורות שנערכו בקרב חברות כוח אדם המספקות כוח אדם למשרדי ראש הממשלה השונים, לפיהם נמצאו ליקויים רבים בשמירת הזכויות הסוציאליות של עובדיהם, ישולבו סטודנטים אשר הוכשרו ע"י משרד התמ"ת כמפקחי עבודה במבצע אכיפה של חוקי העבודה בקרב קבלני שירותים אשר פועלים בחצרות הממשלה ובקרב קבלני כוח אדם.

במידה וימצא כי מעסיקים עברו על הוראות החוק, הם יהיו צפויים לקנסות וכתבי אישום כנגדם, בהתאם לממצאי החקירות.