בשורה להורים בהליך פונדקאות- מעתה אמרו "תקופת לידה והורות" במקום "חופשת לידה"!

כל תושב ישראל שעבר הליך פונדקאות בארץ או בחו"ל זכאי לזכויות שנקבעו בחוק לקבלת קצבאות והטבות ליולדת ולהורים המיועדים- זאת בכדי לפצות את ההורים על אבדן ההכנסה עקב תקופת הלידה וההורות הראשונית.

מי מממן את הוצאות האשפוז של הפונדקאית?

​כדאי לדעת -הורים מיועדים שמביאים ילד בהליך פונדקאות בארץ או בחו"ל, יכולים להיות זכאים להחזר עבור הוצאות האשפוז של הפונדקאית לרגל הלידה.

התנאי- אחד ההורים לפחות הוא תושב ישראל.

סכום המענק

סכום מענק האשפוז הוא 14,593 ש"ח (החל ב- 01.10.2020).
אם הילד נולד פג, תוכלו לקבל סכום נוסף עבור אשפוזו בסך 231,543 ש"ח (החל ב- 01.10.2020),
בתנאי שמתקיימים שני התנאים האלה:
 • משקל הילד בלידה הוא עד 1,750 גרם.
 • הילד אושפז לפחות ארבעה ימים במחלקה לטיפול נמרץ יילודים.

מה קורה כאשר הלידה מתקיימת בחו"ל?

כדי לקבל החזר הוצאות אשפוז עבור לידה שהתרחשה בחוץ לארץ יש להגיש תביעה למענק לידה ואשפוז, ולצרף חשבוניות וקבלות על התשלום.
ההחזר יינתן עד לגובה הסכום שנקבע כמענק האשפוז, ולפי החשבוניות והקבלות שהוגשו על הוצאות בפועל.

מה קורה כאשר הלידה מתקיימת בארץ?

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות האשפוז של האם הנושאת (הפונדקאית) שירות לבית החולים.
התנאי- אחד ההורים תושב ישראל.
במקרה ואף אחד מההורים אינו תושב ישראל המדינה לא מעבירה ישירות את התשלום לבית החולים וההורים המיועדים נדרשים להגיע למוסד לביטוח לאומי לסניף ליד מקום מגוריהם כדי לבדוק את זכאותם- וזאת טרם הלידה עצמה (עד חודשיים לפני הלידה).
לידה פרטית בבית חולים שאין למדינה הסכם עמו?  בבית חולים שאין לנו הסכם עימו, ניתן להגיש תביעה למענק לידה ומענק אשפוז ולקבל החזר, בדומה ללידה בחו"ל.

מענק לידה להורה מיועד

מענק הלידה משולם להורים מיועדים, עבור השתתפות בהוצאות הראשונות לרגל קבלת הילד למשפחה.
התנאי- אחד ההורים תושב ישראל.

סכום המענק (מעודכן ל- 01.01.2020)

סכום מענק הלידה שתקבלו נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה:
 • עבור הילד הראשון תקבלו מענק בסך 1,783 ש"ח
 • עבור הילד השני תקבלו מענק בסך 802 ש"ח
 • עבור הילד השלישי ואילך תקבלו מענק בסך 535 ש"ח
 • אם נולדו לכם תאומים תקבלו מענק בסך 8,915 ש"ח
 • אם נולדה לכם שלישייה תקבלו מענק בסך 13,373 ש"ח 
אם נולד לכם יותר מילד אחד בלידות סמוכות (כאשר הלידה השנייה מתרחשת עד 98 יום מהלידה הראשונה) – אתם יכולים להיות זכאים למענק לידה בסכום המשולם בלידת תאומים או שלישייה, לפי מספר הילדים שקיבלתם.
לבדיקת זכאותכם למענק בלידות סמוכות יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי.
שימו לב, סכום המענק נקבע לפי הסכומים שהיו בתוקף ביום קבלת הילד.

איך מקבלים את המענק?

כדי לקבל את מענק הלידה יש להגיש תביעה למענק לידה ואשפוז.
דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות, ונועדו לפצות את היולדת על אובדן הכנסתה בתקופה שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.
אם נושאת (פונדקאית) יכולה להיות זכאית לדמי לידה כמו כל יולדת, בהתאם לתנאי הזכאות.שימו לב, בן הזוג של אם נושאת לא יכול להחליף אותה בתקופת הלידה וההורות ולקבל דמי לידה במקומה.

עובד/ת שכיר/ה או עובד/ת עצמאי/ת, שעשו הליך פונדקאות, יהיו זכאים לתקופת לידה והורות בשיעור דמי לידה המשולמים ליולדת, ובלבד ששילמו דמי ביטוח​.

מתי מתחילה תקופת הלידה וההורות?

תקופת הלידה וההורות תחל מיום קבלת הילד למשמורת ההורים המיועדים.

המשכת לעבוד למרות שקיבלת ילד לפונדקאות?-אולי לא תהיה זכאי למענק.
בני זוג יכולים לבחור, מי מהם יממש את הזכאות לתשלום עבור כל תקופת הלידה וההורות, או שהם יתחלפו ביניהם בתקופת הלידה והורות, בתנאי שהתקופה של כל אחד מהם לא תפחת מ-7 ימים רצופים בסוף תקופת הלידה וההורות, ובן הזוג שהוחלף חזר לעבודה.

מי זכאי לקצבאות ולתשלומים בהליך פונדקאות?

בת הזוג

 • תשלום דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו להיום הקובע, או 15 חודשים מתוך 22 שקדמו להיום הקובע – יזכה את האם המיועדת ואת האם הנושאת בדמי תקופת לידה והורות בעד 15 שבועות (105 יום)
 • תשלום דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו להיום הקובע – יזכה את האם המיועדת ואת האם הנושאת בדמי תקופת לידה והורות בעד 8 שבועות (56 יום)

החודשים הבאים ייחשבו כחודשים ששולמו בעדם דמי ביטוח:

 • חודשים בהם עבדה כשכירה והמעסיק שילם עבורה דמי ביטוח, או חודשים שבהם היתה עצמאית ושילמה דמי ביטוח בעד עצמה
 • חודשים בהם קיבלה דמי לידה או דמי חופשה, דמי פגיעה, דמי אבטלה, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון או נכות מעבודה בשיעור 100%​
 • שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום
 • חודשים שבהם היתה בהכשרה מקצועית, אם עבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפני היום הקובע.
 • חודשים ששירתה בצבא סדיר ועבדה לאחריהם

בן הזוג

 • תשלום דמי ביטוח מהכנסות כעובד שכיר או עצמאי, בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו להיום הקובע – יזכה את ההורה בדמי תקופת לידה והורות בעד 15 שבועות (105 יום)

שים לב – להורה מיועד עצמאי/ת יילקחו בחשבון רק תקופות העבודה שבעבורן שולמו דמי ביטוח

מהו שיעור הגמלה שתקבלו?

בעקבות תיקון בחוק שונה המונח חופשת לידה לתקופת לידה והורות

דמי תקופת לידה והורות יחושבו על פי שכרם הרגיל כעובדים שכירים או הכנסתם כעצמאיים, בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו עבודתם בשל קבלת הילד, או בששת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו עבודתם בשל קבלת הילד, הגבוה מביניהם.

שיעור דמי תקופת הלידה והורות ליום מחושב על פי ההכנסה הכוללת בשלושת החודשים, לחלק ב-90, או בששת החודשים לחלק ב-180, אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום.

עובדים שכירים

מי שלא קיבל/ה שכר מלא בששת החודשים שקדמו לחודשי הבסיס – תיבדק האפשרות להשלמת השכר בחודשים אלה או לחישוב השכר על פי החודשים שקדמו לחודשים שבהם היתה הירידה בשכר.

מה מגיע לעובדים עצמאיים?

לעובדים עצמאיים מחושבים דמי תקופת לידה והורות ליום על פי ההכנסה כעצמאים בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש של הפסקת העבודה, לחלק ב-90, אך לא יותר ממקסימום ליום.

בשלב הראשון ישולמו דמי לידה והורות לפי המקדמות, בשלב השני עם קבלת השומה יחושבו דמי לידה והורות בשנית, על בסיס השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת – הגבוהה מביניהן.

הארכה ופיצול של תקופת הורות ולידה

במקרים הבאים יש זכאות להארכת תקופת לידה והורות וקבלת דמי לידה והורות נוספים בעד זמן ההארכה:​

 • אשפוז הילד – במקרים שהילד אושפז במהלך תקופת לידה והורות, לתקופה העולה על שבועיים (15 ימים לפחות – גם אם לא רצופים), ההורה יהיה זכאי להאריך את תקופת הלידה וההורות כמפורט להלן:
  • אם זכאים לתקופת לידה והורות של 15 שבועות – הארכת התקופה במס' ימי האשפוז, אך לא יותר מ-20 שבועות
  • אם זכאים לתקופת לידה והורות של 8 שבועות – הארכת התקופה במס' ימי האשפוז, אך לא יותר מ-12 שבועות
  • פיצול תקופת הלידה וההורות – אם הילד אושפז במהלך תקופת הלידה וההורות, אפשר לפצל את החופשה כך:
   ההורה יהיה בחופשה למשך 3 שבועות לפחות (21 יום) מיום הלידה, לאחר תקופה זו הוא יכול לשוב לעבודה למשך יתרת תקופת האשפוז.
 • אשפוז ההורה – הורים מיועדים יהיו זכאים להאריך תקופה לידה והורות במקרה של אשפוז ההורה, לתקופה של יותר משבועיים  (15 ימים לפחות – גם אם לא רצופים), בתוך תקופת הלידה וההורות הרגילה.
  הארכת תקופת הלידה וההורות תהיה למשך תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות, למי שזכאים לתקופת לידה והורות של 15 שבועות, ולא יותר משבועיים למי שזכאים לתקופת לידה והורות של 8 שבועות.
 • התקבל יותר מילד אחד – הורים שעשו הליך פונדקאות של יותר מילד אחד, זכאים להאריך את תקופת הלידה וההורות כמפורט להלן:
  • בשלושה שבועות נוספים – אם זכאים לתקופת לידה והורות של 15 שבועות
  • בשבועיים נוספים – אם זכאים לתקופת לידה והורות של 8 שבועות

שימו לב, מי שחזר לעבודה לפני שחלפו שלושה שבועות מהלידה, לא יהיה זכאי לדמי חופשה עבור ימים אלה.
לדוגמה, מי שחזר לעבודה לאחר 14 ימים מיום הלידה במקום לאחר 21 ימים, לא יקבל דמי לידה עבור הימים 15 עד 21.

איך מגישים תביעה?

תביעה לקבלת מענק להורה מיועד, יש להגיש בתוך 18 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים

תביעה לקבלת דמי תקופת לידה והורות להורה מיועד, יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים​).

בהצלחה!